Zakup ambulansu transportowego typ A2

Do pobrania: 
siwz_ambulans_A_2.zip
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 26.11. 2019r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

 
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 62 76-12-553, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Zakup ambulansu transportowego typ A2” – znak sprawy: ZP/03/2019.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl
 
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu transportowego  typ A2 wraz z wyposażeniem medycznym.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone w we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych
kod CPV: Karetki – 34114121-3;
 
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
 
7. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania przez 12 miesięcy 
 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr.2)
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr.2)
c. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr.2)
 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
a. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca musi złożyć:
a. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpkt. a ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
 
10. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium
 
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - znaczenie-    60 %
Termin dostawy -    20%
Okres Gwarancji – 20%
 
12. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 22.11.2019r. do godz. 10.00. 
 
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22.11.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
14. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
15. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
16. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 
18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
19.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 2019--11--14 r., opublikowane pod numerem: 622798-N-2019
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.