Warunki Konkursu Ofert 2021

WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Wolica 113,

62-872 Godziesze Małe

 

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy
w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki:

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j. t.), zwana dalej „Ustawą o działalności leczniczej”, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą o świadczeniach”.

 

Udzielający zamówienia:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy Wolica 113 62-872 Godziesze Małe tel.: 62 761 25 05

 

Przedmiot:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy specjalistów chorób płuc w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu ul. Majkowska 13a w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • zamówienie realizowane będzie na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym następujące załącznik nr 2 do niniejszych WKO.

 

Konkurs ofert zostanie ogłoszony:

 • na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia,
 • na stronie internetowej Zespołu Zakładów: www.wolica.pl

 

 

 

Wymagania Udzielającego zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 • dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do udzielania danego rodzaju świadczeń,
 • posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową OC najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązani będą zgodnie z umową do udzielania świadczeń zdrowotnych ( zgodnie z ustawą o działalności leczniczej),
 • złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w „Warunkach konkursu ofert”.

Proponowana należność za udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu stanowi procent wartości punku rozliczeniowego za świadczone usługi w ramach kontraktu z NFZ, zgodnie z Formularzem oferty - załącznik nr 1.

Umowa:

 • Przewiduje się zawarcie w wyniku niniejszego postępowania umowy z terminami realizacji określonymi w ogłoszeniu. Projekt umowy - załącznik nr 2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

W celu przeprowadzenia konkursu Udzielający zamówienia powołał Komisję Konkursową.

Środki ochrony prawnej protest: na zasadach określonych w art. 153 „Ustawy o świadczeniach”, odwołanie: na zasadach określonych w art. 154 ust. 1-2„ Ustawy o świadczeniach”.

Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej mogą uczestniczyć oferenci. W części jawnej nie podaje się informacji dot. wartości finansowych ofert.

Ogłoszenie o zakończeniu i wyniku konkursu zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w Zespole Zakładów.

Kryteria oceny ofert - procent wartości sumy punktów rozliczeniowych NFZ w miesiącu za udzielone świadczenia (najniższy procent) - ranga 100%.

Wartość oferty należy podać w załączniku nr 1 - tj. w Formularzu ofertowym.

 

Termin, składanie, otwarcie ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej (zaklejonej) kopercie w Sekretariacie WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy do dnia. 19.02.2021  r. do godziny 12:00

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy”

W postępowaniu konkursowym mogą brać udział podmioty lecznicze określone w art. 26 „Ustawy o działalności leczniczej”.

Każdy oferent składa tylko jedną ofertę w danym zakresie. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem odpowiednio: „Konkurs ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów chorób płuc w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu” oraz informacje identyfikujące Oferenta.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 24.02.2021 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym według załączonego wzoru „Formularz oferty" (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi przez Udzielającego zamówienia dokumentami. Oferta winna być napisana w języku polskim.

 

Oferta musi zawierać:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferent musi złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

Formularz ofertowy wg wzoru - załącznik nr 1.

 

Dokumenty:

 • wyciąg z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych:
 • dyplom ukończenia studiów,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • dyplom specjalisty lub dokument potwierdzający realizowanie szkolenia specjalizacyjnego,

Ponadto Oferent zobowiązany będzie do przedłożenia przed podpisaniem umowy:

 • polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, stosownie do przepisów ustawy o działalności leczniczej,
 • zaświadczenia lekarskiego,
 • orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym rejestru praktyk zawodowych lekarzy.

Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem", i podpisane przez Oferenta. Zaleca się wypełnienie załącznika nr 1 według podanego wzoru.

 

 

Informacji dotyczących konkursu udziela:

Osoba wyznaczona przez Dyrektora Zespołu Zakładów

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach konkursu mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o świadczeniach.

 

Unieważnienie konkursu

 1. Unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, następuje gdy:

- nie wpłynęła żadna oferta

- wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2

- odrzucono wszystkie oferty,

 1. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu,
 2. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 3. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

 

Prawo oferenta do odwołania

 1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
 2. Środki odwoławcze nie przysługują na:
  1. wybór trybu postępowania,
  2. niedokonanie wyboru Oferenta,
  3. unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.
 8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
 9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.                

Pobierz pełną treść ogłoszenia w formacie .pdf

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.