Świadczenie usługi opieki serwisowej umożliwiającej bieżącą eksploatację szpitalnych systemów inform

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Do pobrania: siwz_serwis_2021.zip
 
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 62 76-12-553, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usługi opieki serwisowej umożliwiającej bieżącą eksploatację szpitalnych systemów informatycznych” – znak sprawy: ZP/07/2020.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką listową (kurier) za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi  opieki serwisowej, wraz z dostępem do nowych wersji  systemów informatycznych Eskulap, Enova we wszystkich modułach posiadanych przez Zamawiającego.
3.1. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w wymiarze pakietu obejmującego maksymalnie 400 roboczogodzin przez cały okres trwania umowy. Ilość ta nie obejmuje czasu dojazdu w przypadku świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego.Serwis może być świadczony narzędziu „Help Desk”, tzn. że ewidencja i uzupełnianie zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego będą realizowane  wyłącznie w narzędziu HD, a obsługa przez serwis zgłoszenia serwisowego jest realizowana w narzędziu HD lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w HD ewidencjonowany jest status zgłoszenia.
 
Przedmiot zamówienia obejmować będzie w szczególności:
a) nabycie przez Zamawiającego prawa do eksploatacji nowych wersji produktów oraz dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktów w okresie realizacji niniejszej umowy; 
b) konsultacje i pomoc serwisową udzielaną w siedzibie Zamawiającego, zdalnie bądź telefonicznie w zakresie funkcjonowania programów oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów programów; 
c) konsultacje w zakresie nowych wersji programów; 
d) konsultacje w zakresie administracji programów; 
e) przeszkolenie administratora Zamawiającego;
f) konsultacja w zakresie administracji bazami danych Oracle i MS SQL będącymi w posiadaniu Zamawiającego, wgrywanie aktualnych poprawek producenta w terminie do 4 tygodni od pojawienia się na oficjalnej stronach Oracle i Microsoft’u;
g) konserwacja baz danych – raz na kwartał;
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (w skrócie OPZ) stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone w we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych
CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
CPV: 72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
8. Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy przez okres 48 miesięcy.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
A. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 4)
1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie świadczenia opieki serwisowej szpitalnego systemu informatycznego oraz systemu administracyjnego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto w szpitalu o porównywalnej strukturze: ilości łóżek, ilości hospitalizowanych pacjentów lub większym. 
1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem serwisowym składającym się z:
a) kierownika projektu posiadającego minimum 1-roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach, których przedmiotem było serwisowanie systemu informatycznego ( utrzymanie, wsparcie, rozwój) w służbie zdrowia oraz posiadającym certyfikat Prince2 lub równoważny,
b) co najmniej 3 konsultantów posiadających min. roczne doświadczenie w serwisowaniu produktów będących przedmiotem zamówienia, z których co najmniej 1 posiada certyfikat Prince2 lub równoważny
c) co najmniej 1 eksperta ds. baz danych użytkowanych przez Zamawiającego 
 
Wyżej wymienione osoby musza posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji opisanych w podpunktach b, c.
Wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę winny posiadać wymagane kwalifikacje, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji kwalifikacjami.
B. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
C. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych wraz z ofertą wymaganych dokumentów i oświadczeń, każdy warunek zostanie oceniony metodą spełnia – nie spełnia.
 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dołączyć do oferty wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
A W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć: 
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru na zał. Nr 2 do siwz (oryginał):
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w niniejszym zamówieniu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z  kserokopią uprawnień lub oświadczenie, że posiadają wymagane odpowiednimi przepisami uprawnienia,. 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać 
w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia;
 
B W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru na zał. Nr 4 do siwz (oryginał);
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
 
C W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp, albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
D Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 10 A powinny zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie).
Warunek określony w pkt. 10 B i C powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 
                      
11. Postępowanie jest zwolnione z wpłaty wadium
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena  - znaczenie- 60 %
Czas przywrócenia funkcjonalności - znaczenie - 40 %
13. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 2912.2020r. do godz. 10.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.12.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia: 
a) zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikająca ze stawki tego podatku obowiązująca w chwili powstania obowiązku podatkowego, przy niezmienionej cenie netto.  
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w takim przypadku zmiana cen może nastąpić z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego tj. wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio o % wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na liczbę pracowników z uwzględnieniem udziału wynagrodzenia za pracę w cenie usługi w ramach umowy. 
c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – w takim przypadku zmiana cen może nastąpić z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego tj. wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio o % wzrost składek w przeliczeniu na liczbę pracowników z uwzględnieniem udziału wynagrodzenia za pracę w cenie usługi w ramach umowy
d) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. – w takim przypadku zmiana cen może nastąpić z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego tj. wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio o % wzrost wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w przeliczeniu na liczbę pracowników z uwzględnieniem udziału wynagrodzenia za pracę w cenie usługi w ramach umowy
 
21. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2020 r.   Ogłoszenie nr 767920-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.
 
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.