Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Najem analizatora do oznaczeń biochemicznych wraz z dostawą odczynników” – znak sprawy: ZP/08/2017.” 

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, 
że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie nr 1
Dotyczy pkt. 2 parametrów wymaganych, Załącznik nr 6 :
Czy Zamawiający wymaga aby maksymalna objętość próbki nie przekraczała 20 µl?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza większą objętość próbki niż 20 l , jednakże w takim przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pytanie nr 2
Dotyczy pkt. 9 parametrów wymaganych, Załącznik nr 6 :
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania bezobsługowych elektrod
wymienianych pojedynczo w zależności od zużycia?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania bezobsługowych elektrod wymienianych pojedynczo w zależności od zużycia
Pytanie nr 3
Dotyczy pkt. 18 parametrów wymaganych, Załącznik nr 6 :
Czy przez wymóg "Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora "Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze stanowiącego integralna część analizatora bez potrzeby uzupełniania o dodatkowe wyposażenie który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wymaga systemu chłodzenia w stałej temperaturze stanowiącego integralną część analizatora bez potrzeby uzupełniania o dodatkowe wyposażenie, zgodnego z wymogami producenta, opisanego w instrukcji obsługi. Zamawiający wymaga aby system chłodzenia gwarantował stabilność odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta i zgodnie z SIWZ wykonawca otrzyma 15 pkt w przypadku zagwarantowania stabilności odczynników na pokładzie analizatora nie krótszej niż 14 dni
Pytanie nr 4
Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ
Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis projektu umowy w § 3 ust. 2 na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia aparatury do oznaczeń biochemicznych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy przez okres 21 dni”, jednocześnie termin instalacji na 7 dni od daty dostarczenia. 
Pytanie nr 5
Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?
Uzasadnienie:
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami projektu umowy nie ma obowiązku ubezpieczenia aparatury, ale w razie zaniechania tego obowiązku Wykonawca ponosi związane z tym ryzyko.
Pytanie nr 6
Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami siwz max. Termin dostawy odczynników wynosi 5 dni roboczych, jest jednocześnie kryterium oceny ofert i zaoferowanie krótszego terminu dostawy jest odpowiednio punktowane.
Pytanie nr 7
Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 8
Par. 7 ust. 1 a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie zmniejszenie wysokości kary umownej do 100 zł?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 9
Par. 7 ust. 1 d. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 10
Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 11
Dotyczy pkt. III. 3.18 siwz, Opis przedmiotu zamówienia :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powierzenie podwykonawcy wykonania zamówienia części dotyczącej podłączenia analizatora do sieci oraz w udziale w kontroli zewnętrznej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy  wykonania zamówienia części dotyczącej podłączenia analizatora do sieci oraz w udziale w kontroli zewnętrznej
Pytanie nr 12
Dotyczy pkt. X. 10.4.k. siwz, Opis przygotowania oferty :
Czy nie zaistniała omyłka pisarska w wymogu załączenia do oferty dokutemu dopuszczającego do obrotu? Czy Wykonawca powinien załączyć ww dokument dla analizatora biochemicznego?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający wymaga dokumentu dotyczącego analizatora biochemicznego tak jak jest wskazane w pkt. 6.3.c) siwz oraz ogłoszeniu.

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską dot. numeracji załączników. 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 7  

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.