Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/08/2020
 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1
Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 19 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wymienione gaziki ale nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego zadania produktu z zad.4 poz.19
 
Pytanie nr 2
Dotyczy Zadanie nr 13, poz. 1-3; asortyment w zadaniu nr 13 poz. 1-3 nie ejst wyrobem medycznym  w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. (DZ. U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku  z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowne oświadczenie, ze oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r.  poz. 186 z późn. zm.).
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1a.: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego zapisu na: „za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 1% wartości zamówienia częściowego umowy za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1b.: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego zapisu na: „W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 5 
Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1c.: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego zapisu na: „w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą,” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie nr 6 
Zadanie 2, poz. 6-7
• Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 7 
Zadanie 2, poz. 6-7
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
 
Pytanie nr 8 
Zadanie 9, poz.1
- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
Pytanie nr 9 
Zadanie 9, poz.1
- Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
Pytanie nr 10
Zadanie 9, poz. 4
Czy zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje SIWZ, nie dopuszcza rozmiaru 210x160
Pytanie nr 11
Zadanie 9, poz.2,3
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
 
Pytanie nr 12
Zadanie 9, poz. 4
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
Pytanie nr 13
Zadanie 10, poz. 1
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
Pytanie nr 14
Zadanie 10, poz. 2-3
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
Pytanie nr 15
Zadanie 10, poz. 1-3,7
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 16
Zadanie 14, poz. 1,2-8
Czy zamawiający wydzieli poz.1,2-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 17
Zadanie 14, poz. 8
Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 18
Zadanie 18, poz. 3-7,10,14
Czy zamawiający wydzieli poz.3-7,10,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 18
Zadanie 18, poz. 3-7
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 19
Zadanie 18, poz. 3
Czy zamawiający dopuści pojemność 2 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 20
Zadanie 19, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy/ TS  (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 21
Zadanie 19, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 22
Zadanie 19, poz. 1
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 22
Zadanie 19, poz. 1
Czy zamawiający wymaga opakowania papier- folia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 23
Zadanie 19, poz. 2-3
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 24
Zadanie 19, poz. 2-3
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
 
 
 
Pytanie nr 25
Zadanie 19, poz. 2-3
Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 25
Zadanie 19, poz. 2-3
Czy zamawiający wymaga opakowania papier- folia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 26
Zadanie 20
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rolkę o wymiarach 60 cm x 79,8 mt, nie wyraża zgody na perforację co 38 cm
Pytanie nr 27
Zadanie 20
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rolkę o wymiarach 60 cm x 65,36 mt, nie wyraża zgody na perforację co 38 cm
Pytanie nr 28
Zadanie 20
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 29
Zadanie 20
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę dot. długości rolki z obowiązkiem przeliczenia za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań
Pytanie nr 30
Zadanie 26
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
Pytanie nr 31
Zadanie nr 1, pozycja 1-8
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Pytanie nr 32
Zadanie 2 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków combi w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Pytanie nr 33
Zadanie 2 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Pytanie nr 34
Zadanie 3 pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Pytanie nr 35
Zadanie 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości do 572 opakowań?
Odpowiedź do pytania nr 31-35:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
Pytanie nr 36
Zadanie 3 pozycja 9 - 10
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 150cm?
Odpowiedź:
Przedłużacze dotyczą pozycji 8-9, Zamawiający nie wyraża zgody na długość 150cm
Pytanie nr 37
Zadanie 4 pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści gaziki niesterylne?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga gaziki jałowe
Pytanie nr 38
Zadanie nr 9, pozycje 1 i 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?
Pytanie nr 39
Zadanie nr 9, pozycje 2-3
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?
Odpowiedź do pytania nr 38-39:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
Pytanie nr 40
Zadanie nr 9, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160cm x 240cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza prześcieradło w rozmiarze 160cm x 240cm
Pytanie nr 41
Zadanie 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?
Pytanie nr 42
Zadanie 12 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź do pytania nr 41-42:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
 
Pytanie nr 43
Zadanie 12 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną z możliwością dezynfekcji?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 44
Zadanie 12 pozycja 11
Czy Zamawiający ma na myśli stazę bezlateksową?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający ma na myśli stazę bezlateksową
Pytanie nr 45
Zadanie nr 14, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niewyjałowione w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, czyli 1500 opakowań po 100 sztuk?
Pytanie nr 46
Zadanie nr 14, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe niejałowe pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, czyli 20 opakowań po 100 sztuk?
Odpowiedź na pytanie nr 45-46:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
Pytanie nr 47
Zadanie nr 14, pozycje 9-10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 48
Zadanie nr 14, pozycja 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5 kg z odpowiednim przeliczeniem?
Pytanie nr 49
Zadanie nr 14, pozycja 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, czyli 84 opakowania po 12 sztuk?
Odpowiedź na pytanie nr 48-49:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
Pytanie nr 50
Zadanie nr 14, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 1,6cm x 5,7 cm lub 1,9cm x 7,6 cm lub 2,5cm x 7,6cm? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie rozumie pytania, wymaga plastrów na rolce 
Pytanie nr 51
Zadanie nr 14, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania składający się z 1x miska nerkowata, 1x pęseta, 1x pojemnik okrągły (plastikowy) o poj. 250 ml, 1x serweta chirurgiczna 50cm x 50cm, 4x kompres 5x5?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do cewnikowania składający się z 1x miska nerkowata, 1x pęseta, 1x pojemnik okrągły (plastikowy) o poj. 250 ml, 1x serweta chirurgiczna 50cm x 50cm, 4x kompres 5x5
 
Pytanie nr 52
Zadanie 19 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi posiadające osłonkę z wewnętrznym użebrowaniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi posiadające osłonkę z wewnętrznym użebrowaniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Pytanie nr 53
Zadanie 19 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o pojemności 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o pojemności 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Pytanie nr 54
Zadanie 19 pozycja 5-6
Czy Zamawiający dopuści osłonki z VAT 23 %?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza osłonki z VAT 23 %
Pytanie nr 55
Zadanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy z perforacją co 37,5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza podkładu z perforacją co 37,5cm, wymaga co 50cm
Pytanie nr 56
Zadanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 80m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza podkład o długości 80m z przeliczeniem zamawianej ilości
Pytanie nr 57
Zadanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm i długości 50m?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szerokości 60cm
Pytanie nr 58
Zadanie nr 25
Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą na końcach palców?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą na końcach palców
Pytanie nr 59
Zadanie nr 25
Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 lub a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
Zadanie nr 25 nie dotyczy rękawic. 
Pytanie nr 60
Zadanie nr 26
Czy Zamawiający dopuści wycenę na opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, czyli 800 opakowań po 50 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowane produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
Pytanie nr 61
 Zadanie nr 25 
Prosimy o dopuszczenie rękawic w kategorii I w miejsce kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671. Diagnostyczna nitrylowa dopuszczona do kontaktu z żywnością. W rozmiarach S, M, L, XL. 
Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej I. 
Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych. 
EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL. 
EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitrylu, elastomerów. 
EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych) 
EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. 
Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa. 
Ponadto nasze rękawice są zgodne z normą amerykańska ASTM F 1671 Viral Penetration Test – która przedstawia sposób badania odporności materiałów na przenikanie krwiopochodnych patogenów z użyciem do badania bakteriofagu Phi-X 174. 
Produkty nasze są użytkowane w szpitalach w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą EN 455 tam w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii. 
Firma oferuje swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny. 
Obserwując inne postępowania przetargowe można zauważyć, że rękawice w III kategorii są średnio droższe o 6,00 zł netto, co przy zamówieniu 4 000 op. daje różnicę 24 000,00 zł netto, którą Zamawiający może zaoszczędzić. 
Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych powinno odbywać się w sposób niewątpliwie efektywny, wskazując, że w zamówieniach publicznych chodzi o to aby posiadane środki zapewniły maksymalną i optymalną realizację zadań publicznych, poprzez zapewnienie największej ilości pożądanych w jego realizacji dóbr lub pozwoliły na zapewnienie najszerszego zakresu niezbędnych usług. 
Właściwie prowadzone i realizowane zamówienia publiczne to zamówienia między innymi nastawione ma efektywne ekonomicznie, umożliwiające osiągnięcie najlepszego stosunku nakładów do efektów ekonomicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kategorii III na I
Pytanie nr 62
Dot. SIWZ: Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowalnym za pośrednictwem miniPortalu/ePUAPu zgodnie z zapisami rozdziału VII SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, ze dopuszcza składanie ofert  w formie papierowej lub elektronicznie za pomocą miniPortalu/ePUAPu
Pytanie nr 63
Dot. Zadania nr 14, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą. 
Pytanie nr 64
Dot. Zadania nr 25: Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie rękawic nitrylowych o gładkiej powierzchni z chropowatymi palcami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic nitrylowych o gładkiej powierzchni z chropowatymi palcami
Pytanie nr 65
Dot. Zadania nr 26: czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), potwierdzającego zgodność z normą PN EN 14683 II?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 66
Dot. Zadania nr 26: czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych z ciśnieniem różnicowym 25 Pa/cm2 +/-5 Pa/cm2  i czystością mikrobiologiczną na poziomie maksimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1?  Szczególnie ważne jest ciśnienie różnicowe, które na poziomie 25 Pa/cm2 daje gwarancję swobody w oddychaniu, co pozwala na zachowanie pełnego komfortu pracy przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 67
Dot. Zadania nr 26: czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza maski maski chirurgiczne z elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki
Pytanie nr 68
Dot. projektu umowy:
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający określił ilości poszczególnych pozycji na podstawie ilości wykonywanych zabiegów, na podstawie wykonanych świadczeń w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny  i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 70% ilości przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych.
Pytanie nr 68
Dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 10 ust. 1 pkt a. wzoru umowy na 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 10 ust. 1 pkt a?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 69
Dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 pkt b. wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego
Pytanie nr 70
Dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się usunąć z projektu umowy podpunkt c. w § 10, ust 1.?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 71
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 16 pozycji nr 7 - Pas jednorazowy 20 metrowy indukcyjny do rejestracji ruchów klatki piersiowej i brzucha do aparatów Embla/Embletta GOLD i utworzenie z niej odrębnego pakietu?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 16 poz. 7 Pas jednorazowy 20 metrowy indukcyjny do rejestracji ruchów klatki piersiowej i brzucha do aparatów Embla/Embletta GOLD. 
W związku z powyższym utworzył zadanie nr 28 z poz. 1 tj. Pas jednorazowy 20 metrowy indukcyjny do rejestracji ruchów klatki piersiowej i brzucha do aparatów Embla/Embletta GOLD – ilość – 5 szt. 
Pytanie nr 72
Projekt umowy – par. 1 ust. 4
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP). 
Odpowiedź:
Zamawiający określił ilości poszczególnych pozycji na podstawie ilości wykonywanych zabiegów, na podstawie wykonanych świadczeń w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny  i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 70% ilości przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych. 
Pytanie nr 73
Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. a)
Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 30 zł”. Strony umowy przewidując 1% niedostarczonej partii towaru godziłyby się na zapłatę przez Wykonawcę kary umownej w wysokości nieprzewidzianej, zależnej od pewnej zmiennej. Wielkość kary umownej nie jest znana w chwili podpisania umowy, a jej konkretna wysokość dopiero zostanie określona w oparciu o wyliczenia Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, mimo zaufania, którym darzy Zamawiającego, nie ma możliwości ustalenia, czy płacąc wskazaną karę umowną we wskazanej przez niego wysokości, wykonuje Umowę o zamówienie publiczne w sposób prawidłowy. Wskazanie kary umownej w konkretnej, nominalnie określonej wysokości pozbawi każdą ze stron umowy wątpliwości co do prawidłowości wykonywania umowy, zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego
 
 
Pytanie nr 74
Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. b)
Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości części umowy pozostałej do realizacji. Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego
Pytanie nr 75
Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. c)
Prosimy o zmianę kary umownej na 5% wartości reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wykreślenie zapisu „nie mniej jednak niż 50 zł”. Wskazanie 20% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą, nie mniej jednak niż 50 zł, jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy karą w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą, nie mniej jednak niż 50 zł, w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.
Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 76
Projekt umowy – par. 12 ust. 1 pkt. 4)
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 12 ust. 1 pkt. 4. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączonym do postępowania przetargowego projekcie umowy posiada zapis § 12
o treści: „Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Szpitala”. Nie ma tam jednak zapisu ust. 1 pkt. 4. 
Pytanie nr 77
Pakiet 5
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie ze siwz wymaga pojemników o objętości co najmniej 300 ml. 
Pytanie nr 78
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 1-8 wycenę za opakowanie a’100 sztuk?
Odpowiedź: 
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowanego produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
Pytanie nr 79
Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 1, w celu łatwiejszej identyfikacji, aby wszystkie wyroby pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
 
 
Pytanie nr 80
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 9 igły w rozmiarze 1,2x88mm(18G)?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 1 poz. 9 igły w rozmiarze 1,2x88mm(18G)
Pytanie nr 81
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 9 igły w rozmiarze 1,3x88mm(18G)?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 1 poz. 9 igły w rozmiarze 1,3x88mm(18G)
Pytanie nr 82
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 poz. 6 i 7 wycenę za opakowanie a’100 sztuk?
Odpowiedź: 
Zamawiający w siwz nie podał wielkości opakowania, wymaga wyceny  za 1 szt. oferowanego produktu. Zapis siwz pkt. XII.3 stanowi:  „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
Pytanie nr 83
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 8 i 9 dopuści przedłużacz o dł. 150cm?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 84
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 19 poz. 1 dopuści przyrząd posiadający cztery okienka wlewowe w igle zbiorczej?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przyrząd posiadający cztery okienka wlewowe w igle zbiorczej
Pytanie nr 85
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 2 dopuści przyrząd o długości komory 50mm, komora kroplowa 20 kropli=1ml+-0,1ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przyrząd o długości komory 50mm, komora kroplowa 20 kropli=1ml+-0,1ml
Pytanie nr 86
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 19 poz. 3 dopuści przyrząd o długości komory 62mm, komora kroplowa 20 kropli=1ml+-0,1ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przyrząd o długości komory 62mm, komora kroplowa 20 kropli=1ml+-0,1ml
Pytanie nr 87
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 88
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a. za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 30 zł., z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć 10% brutto niezrealizowanej części dostawy 
b. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, 
c. w wysokości 10% wartości  brutto przedmiotu umowy dotkniętego wadą, nie mniej jednak niż 50 zł
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie nr 88
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na dres e-mail: sekretariat@szpital.wolica.pl
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.