Pytania i odpowiedzi

 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usługi opieki serwisowej umożliwiającej bieżącą eksploatację szpitalnych systemów informatycznych” – znak sprawy: ZP/07/2020
 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
Pytanie 1 SIWZ, Rozdział III, pkt. 3.2., Załącznik nr 2 do SIWZ- OPZ, Rozdział III, pkt. 6, Umowa par. 2 pkt. 4
Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego, w SIWZ i projekcie umowy Zamawiający wskazuje, że pakiet godzin nie obejmuje kosztów dojazdów natomiast w OPZ  dojazd do siedziby Zamawiającego stanowi równowartość 2 godzin usług.  
Zapisy SIWZ i Umowy nie precyzują ilości dojazdów do siedziby Zamawiającego zatem Wykonawca kalkulując stawkę godziny serwisowej musi doliczyć maksymalna możliwą ilość dojazdów do siedziby Zamawiającego. Prosimy zatem o modyfikacje zapisów na zgodne z OPZ, w którym to koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego będą liczone jako równowartość 2 godzin usług serwisowych co w konsekwencji pomniejsza pakiet godzin wskazany przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego będą liczone jako równowartość 2 godzin usług serwisowych
 
Pytanie 2 SIWZ, Rozdział III, pkt. 3.4 ppkt. g)
Prosimy o wyrażenie zgody, aby prace polegające na konserwacji baz danych, testy przywracania z backup-u – raz na kwartał były przeprowadzane na podstawie zgłoszeń serwisowych zakładanych przez Zamawiającego? Prosimy o informację czy Zamawiający posiadają zasoby sprzętowe niezbędne do przeprowadzenie testu kopii bezpieczeństwa.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że prace polegające na konserwacji baz danych, testy przywracania z backup-u – raz na kwartał były przeprowadzane na podstawie zgłoszeń serwisowych zakładanych przez Zamawiającego jako godziny gwarancyjne. 
 
Pytanie 3 SIWZ, Rozdział X, pkt. 10.3
Prosimy o uśnięcie powyższego zapisu, zapis niezwiązany z przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapis Rozdział X, pkt. 10.3 poprzez jego wykreślenie. 
 
 
 
Pytanie 4 SIWZ, Rozdział XI
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, zgodnie z zapisami Rozdziału VII- dopuszcza złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu miniPortalu.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami Rozdziału VII- dopuszcza złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu miniPortalu. 
 
Pytanie 5 SIWZ, Rozdział XII, pkt.6
W związku ze zmianą przepisów dotyczących tzw. „odwróconego VATu” prosimy o usuniecie powyższego punktu. 
Od 1 listopada 2019r Zamawiający musi w przypadku nabywania niektórych towarów bądź usług doliczyć do ceny ofertowej VAT, który Wykonawca rozliczy w miejsce Zamawiającego. W ustawie z 9 sierpnia 2019r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia VAT w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług został zastąpiony tzw. mechanizmem podzielonej płatności.
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapis Rozdział XII, pkt.6 poprzez jego wykreślenie. 
 
Pytanie 6 SIWZ, Rozdział XIV, pkt. 5
W nawiązaniu do opublikowanego przez UZP komunikatu: Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego  (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego) Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu za pomocą środków elektronicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwości zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu za pomocą środków elektronicznych z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
 
Pytanie 7 Załącznik nr 2 do SIWZ- OPZ, Rozdział II i Rozdział III; serwis motoru baz danych, OPZ Rozdział IV, pkt. 5, Umowa par. 2 pkt. h) i j).
Prosimy o potwierdzenie, że prace Wykonawcy dotyczące Motoru Bazy oraz gotowość do usuwania awarii Motoru Bazy Danych będą wykonywane jedynie w przypadku posiadania przez Zamawiającego minimalnych wersji baz danych wymaganych przez Producenta systemu Eskulap i Enova365.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 8 Załącznik nr 2 do SIWZ- OPZ, Rozdział III, czas usunięcia awarii
Prosimy o potwierdzenie, że czas usunięcia Awarii do 8h, dotyczy awarii krytycznej tz. sytuacji, w której nie jest możliwe używanie Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza,  że czas usunięcia Awarii do 8h, dotyczy awarii krytycznej tz. sytuacji, w której nie jest możliwe używanie Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych oraz błędów funkcjonalnych oprogramowania wynikłych np. po aktualizacji. 
 
Pytanie 9 Załącznik nr 2 do SIWZ- OPZ, Rozdział III, pkt. 1
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza udostępnienie 2 narzędzi rejestracji zgłoszeń Help Desk: jeden dla systemu Eskulap oraz jeden dla systemu ENOVA365 (zmiana ta podyktowana jest wykorzystywanym już przez Wykonawcę elektronicznym narzędziem zgłoszeń Help Desk)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
2. Prosimy o dopuszczenie, że w przypadku ustąpienia okoliczności, powodujących przesłanie zgłoszenia do narzędzia Help Desk Użytkownik może je anulować. Anulowanie zgłoszenia będzie wykonane poprzez wpisanie komentarza do zgłoszenia, a pracownicy Wykonawcy odrzucą zgłoszenie, a następnie zamkną je jako niezrealizowane (zmiana ta podyktowana jest wykorzystywanym już przez Wykonawcę narzędziem Help Desk)?
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 10 Załącznik nr 2 do SIWZ- OPZ Rozdział IV, pkt. 6 ppkt. b)
Prosimy o dodanie dalszej treści w/w punktu o treści: „terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy Zamawiający udostępni połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla Wykonawcy.
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SIWZ- OPZ Rozdział IV, pkt. 6 ppkt. b) poprzez dodatnie proponowanego zapisu tj. „b) połączenia zdalne  -terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy Zamawiający udostępni połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla Wykonawcy”. 
 
Pytanie 11 Załącznik nr 6, Projekt umowy par. 8 ust.1
Prosimy o modyfikacje zapisów powyższego zapisu na: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy, w tym również związane z utratą danych jeśli są one wynikiem działania lub zaniechania, które nastąpiło z wyłącznej winy Wykonawcy”.
Bądź prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada za zaniechania wynikłe wyłącznie z jego winy.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 12 Załącznik nr 6, Projekt umowy par. 10 ust.3
Prosimy o modyfikację  zapisu na: Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury lub doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na platformie elektronicznego fakturowania.
oraz prosimy o dodanie zapisu o następującej treści: Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, których listę publikuje minister właściwy do spraw gospodarki.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa a w szczególności z ustawą z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2191)  ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych. 
 
Pytanie 13 Załącznik nr 6, Projekt umowy par. 10 ust.7
Prosimy o potwierdzenie, że za podwykonawców lub dalszych podwykonawców Zamawiający nie będzie uznawał jednoosobowych podmiotów gospodarczych, które związane są z Wykonawcą stałą umową o współpracy (lub inną cywilnoprawną), nie dedykowane wyłącznie do realizacji tego zamówienia.
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 14 Załącznik nr 6, Projekt umowy par. 11 ust.1
Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed rozwiązaniem Umowy i wskazania okoliczności faktycznych mających być podstawą  rozwiązania umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zapis § 11 ust. 1  :  „…Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wezwie Wykonawcę o wyjaśnienie ww okoliczności, co do naruszenia w sposób rażący i oczywisty swoich zobowiązań wynikających z Umowy.”  
 
Pytanie 15 Załącznik nr 6, Projekt umowy par. 12 ust.1
Prosimy o modyfikacje zapisów powyższego zapisu na:
1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy ponad terminy określone w OPZ, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następującej wysokości:
a. w odniesieniu do Czasu przywrócenia funkcjonalności  - karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy za każdą godzinę w dni robocze zwłoki, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy)
b. w odniesieniu do Czasu usunięcia Awarii – karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia wskazanego w  § 10 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki po upływie terminu 8h przewidzianego w OPZ, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy)
c. w odniesieniu do Czasu usunięcia Wady Aplikacji - karę umowną w wysokości 0,3% Wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy za każdy kolejny dzień po upływie terminu 7 dni przewidzianego w OPZ, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy)
d. w odniesieniu do Czasu usunięcia Usterki Programistycznej – karę umowną w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy za każdy kolejny dzień po upływie terminu 30 dni przewidzianego w OPZ,  z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy)
e. w odniesieniu do Czasu obsługi Konsultacji – karę umowną w wysokości 0,3% Wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy za każdy kolejny dzień po upływie terminu 10 dni przewidzianego w OPZ, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy)
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych na poniższy zapis: „
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy ponad terminy określone w OPZ, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następującej wysokości:
a. w odniesieniu do Czasu przywrócenia funkcjonalności  - karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdą godzinę w dni robocze opóźnienia, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy)
b. w odniesieniu do Czasu usunięcia Awarii – karę umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia wskazanego w  § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki po upływie terminu 8h przewidzianego w OPZ, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy)
c. w odniesieniu do Czasu usunięcia Wady Aplikacji - karę umowną w wysokości 0,03 % Wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy kolejny dzień po upływie terminu 7 dni przewidzianego w OPZ, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy)
d. w odniesieniu do Czasu usunięcia Usterki Programistycznej – karę umowną w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy kolejny dzień po upływie terminu 30 dni przewidzianego w OPZ,  z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy)
e. w odniesieniu do Czasu obsługi Konsultacji – karę umowną w wysokości 0,03 % Wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy kolejny dzień po upływie terminu 10 dni przewidzianego w OPZ, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy)”
 
Pytanie 16 Załącznik nr 6, Projekt umowy par. 12 
1. Prosimy o dodanie punktu 9 o treści: „Przewidziane w przedmiotowym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.”
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
 
2. Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą  naliczenia kary umownej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza § 12 ust. 9 następujący zapis: „Zamawiający przed naliczeniem kary umownej wezwie Wykonawcę o wyjaśnienie  co do okoliczności mających być podstawą  naliczenia kary umownej”. 
3. Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub naruszeń wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością Wykonawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.
 
Pytanie 17 Dokumentacja postępowania
Ze względu na zakres przedmiotu umowy prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje umowę Powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru Wykonawcy, bądź też prosimy o dołączenie załącznika przez Zamawiającego. Dokładne określenie zasad przetwarzania jest niezbędne do realizacji usług opieki serwisowej i jakichkolwiek działań Wykonawcy u Zamawiającego.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, ze zaakceptuje umowę Powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru Wykonawcy
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.