Pytania i odpowiedzi

30.12.2020 r. 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/06/2020

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1
do treści wzoru umowy:
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.6 termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 12 godzin?  Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wyraża zgody  na realizację zamówień pilnych ,,na cito (na ratunek)” w ciągu ,,12 godzin ”. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć a w szczególności dla ratowania życia.  
Pytanie nr 2
do treści wzoru umowy:
Czy Zamawiający w par. 2.6. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że sposób składania zamówień na cito, w tym telefoniczny, będzie uzależniony od Wykonawcy  i zostanie to uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
 Pytanie nr 3
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.c z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
 
 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.d z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w par. 8.1.b zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w par. 8.1.d zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w par. 8.1.e zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane leki w Zadaniu nr 16 poz. 1-7 posiadały własne, udokumentowane  badania kliniczne  potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo ich stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia)  oraz zabiegowych (chirurgia)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane leki w Zadaniu nr 16 poz. 1-7 były zarejestrowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane leki w Zadaniu nr 16 poz. 1-7 były objęte obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 11
Dotyczy zadania nr 14
Zwracam się z prośbą o informację czy nastapiła omyłka w kwocie wadium dla zadania nr 14?
Proszę o ponowną weryfikacją wadium wskazanego w dziale VIII ust 8.4  dla zadania nr 14.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła omyłka pisarska, co zostało zmodyfikowane na stronie zamawiającego w zakładce „modyfikacja siwz” Prawidłowa kwota wadium zadanie nr 14: 1851,00 zł. , zadanie nr 15 kwota wadium: 4 560,00 zł.   
Pytanie nr 12
Dotyczy zadania nr 14
Zamawiający w paragrafie 2 ust. 6 projektu umowy zastrzegł, iż: 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dostawy interwencyjne „na cito” w ciągu 8 godzin od telefonicznego, pisemnego  zgłoszenia lub  w formie dokumentu elektronicznego bez względu na ich wartość. Wybór sposobu zgłoszenie zamówienia na cito w uzgodnieniu z Wykonawcą.”                   
Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, minimalny czas dostawy „na cito” wynosi 12 godzin od poniedziałku do piątku, w związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę „cito” do 12 godzin od poniedziałku do piątku od momentu złożenia zamówienia dla asortymentu znajdującego się  zadaniu nr 14 ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wyraża zgody  na realizację zamówień pilnych ,,na cito (na ratunek)” w ciągu ,,12 godzin ”. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć a w szczególności dla ratowania życia.  
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 15
Do §2 ust.5 projektu umowy. Czy ze względu na stan epidemii i wzmożone środki ostrożności, , Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie dostaw zwykłych do 2 dni od złożenia zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  
Pytanie nr 16
Do §2 ust.6 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę leków w ramach dostaw „cito” do 12 godzin?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wyraża zgody  na realizację zamówień pilnych ,,na cito (na ratunek)” do  ,,12 godzin ”. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć a w szczególności dla ratowania życia.  
Pytanie nr 17
Do treści §6 ust.1 pkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 pkt b) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie nr 19
Do §6 ust.1 ppkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie nr 20
Do §6 ust.1 ppkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru podlegającego reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie nr 21
Do treści §8 ust.1 pkt c)  projektu umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §8 ust.1 pkt c)  projektu umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) -    o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na taką zamianę chyba że wyraźnie zaznaczył, że w danej pozycji nie zezwala na inną postać
Pytanie nr 23
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) czy należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku gdy wychodzi niepełna ilość opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że sposób przeliczenia  ilość  opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) został opisany w SIWZ punkt 10.3 b tj.  ”leki w opakowaniach o innej wielkości niż wskazana w SIWZ można wycenić wyłącznie w sposób zgodny z ilością podaną w dokumentacji przetargowej, a ilość opakowań w razie konieczności zaokrąglić w górę bez miejsc po przecinku”
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 33 (Apixabanum 2,5mg tabl.powl  20 tabl powl, 10 op. ), ze względu na potencjalne korzyści finansowe, dopuści zaproponowanie leku w opakowaniu x 60 tabletek – 4 opakowania? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowanie leku w opakowaniu x 60 tabletek – 4 opakowania
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 192-194 wymaga, aby leki pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź:
Ze względu, że jest to ta sama substancja lecznicza do podań pozajelitowych i możliwość jej łączenia, Zamawiający wymaga aby leki w pozycjach 192-194 pochodziły od jednego producenta
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający wymaga, aby lek w Pakiecie nr 1 poz. 192-194 był zarejestrowany we wskazaniu:  
A. choroby układu nerwowego w tym: 
-  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego, 
-  ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 27
W pakiecie 1 poz 87 produkt dostępny w opakowaniach x 12 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę 1 opak x 12 flakonów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu Dekstran w opakowaniu zbiorczym x 12 szt,   gdyż przewiduje w zadaniu tylko 5sztuk. 
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 231 miał na myśli 30 tabletek czy 30 opakowań x 10 tabletek?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie 1 poz 231 zamawia 30 opakowań x 10 tabletek ( jednostka winna być opakowanie)
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 302 miał na myśli 5 opakowąń x 24 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie 1 poz 302 miał na myśli 5 opakowąń x 24 szt
Pytanie nr 30
Czy Zamawiający zamierza stosować preparat z pakietu nr 2 poz 8 (immunoglobulina ludzka) w programach lekowych B.17, B.62, B.67?
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie stosował preparat z pakietu nr 2 poz 8 (immunoglobulina ludzka) w programach lekowych B.17, B.62, B.67, ale w innych wskazaniach
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz 44 wyrazi zgodę na wycenę nystatyny w zawiesinie o poj.30 ml w ilości 200 opak?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie 8 poz 44 wyraża zgodę na wycenę nystatyny w zawiesinie o poj.30 ml w ilości 200 opak
Pytanie nr 32
Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz 49 wyrazi zgodę na wycenę leku sprowadzanego na jedn.pozwolenie MZ? Obecnie jedyny dostępny.
Odpowiedź:
Zamawiający w zadaniu 8 poz 49 wyraża zgodę na wycenę leku sprowadzanego na jedn.pozwolenie MZ
 
Pytanie nr 33
 Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym postepowaniu w zadaniu 2 w pozycji 14  , takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 34
Doprecyzowując opis Specyfikacji, czy wymagają Państwo, zadaniu 2 w pozycji 14, aby do rzeczonego postępowania dopuszczone zostały tylko paski współpracujące z glukometrami, które spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów.  Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 35
Czy w Zadaniu nr 1 poz. 175 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr., zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu LactoDr., zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps i wyraża zgodę na przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę)
Pytanie nr 36
Czy w Zadaniu nr 1 poz. 175 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza , ale ze względu na oszczędne wydatkowanie preferuje produkt dla dorosłych do stosowania 1 kapsułka dziennie
Pytanie nr 37
Zadanie nr 1 poz. 175 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie i po antybiotykoterapii?.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie i po antybiotykoterapii. 
Pytanie nr 38
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 2 pozycja 14 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków do glukometrów ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym 20-60%?  Informujemy, że paski z węższym zakresem hematokrytu (np. 35-60%) będą dawały zafałszowane wyniki pomiarów u kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci poniżej 6. roku życia, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu u takich pacjentów mogą być niższe niż 35%?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 39
Zadanie nr 2 pozycja 14
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt był wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz dodatkowo spełniał wymagania podane w  SIWZ
Pytanie nr 40
Zadanie nr 2 pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 41
Zadanie nr 2 pozycja 14
Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w Zadaniu nr 2 w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostawy i transport pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Zamawiający wprowadza modyfikację teści SIWZ. 
Zadanie nr 2 pkt 9 (Filgrastimum)
dopuszcza  możliwość złożenia oferty na produkty zawierające w opakowaniu 1ampułko-strzykawkę jak i 5 ampułko-strzykawek. 
Zadanie 2 pkt 10 (Pegfilgrastimum)
Zamawiający wycofuje z postępowania pozycję nr 10 z Zadania nr 2 tj. (Pegfilgrastimum)
Zadanie 3 pkt 6-9 (Carboplatinum)-
Zamawiający dopuszcza lek Carboplatin w dawkach 50mg , 150mg i 450mg , bez dawki 600mg.
Oferta Carboplatin bez dawki 600mg powinna zawierać wycenę wg następujących ilości:
Dawka 450mg – 30szt + 60szt= 90szt  ( 40500mg)
Dawka 150mg – 10szt + 30szt = 40szt (6000mg)
Dawka 50mg – 10szt + 90szt = 100szt (5000mg)
 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
Oferty należy składać do dnia 15.01.2021r do godz. 10.00 za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.01.2021r o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. 
 

21.12.2020 r. 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/06/2020
 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1
do treści wzoru umowy § 2 ust.:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy ,,do 48 godzin” licząc od momentu otrzymania zamówienia (faksem, e-mail) dla asortymentu zawartego w grupie 100 ? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy ,,do 48 godzin”. 
 
Pytanie nr 2:
do treści wzoru umowy: §2 ust.:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień pilnych ,,na cito (na ratunek)” w ciągu ,,48 godzin ” od złożenia zamówienia dla asortymentu zawartego w grupie 100?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wyraża zgody  na realizację zamówień pilnych ,,na cito (na ratunek)” w ciągu ,,48 godzin ”. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć a w szczególności dla ratowania życia.  
 
Pytanie nr 3:
do treści wzoru/projektu umowy: §3 ust.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisów nakładającego na Wykonawcę obowiązek umieszczania na fakturach numeru umowy przetargowej i numeru zamówienia (zamówień)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie nr 4:
do treści wzoru umowy § 5:
Czy Zamawiający mając na uwadze, że zgłoszona reklamacja (ilościowa i jakościowa) wymaga szczegółowego rozpatrzenia wyrazi zgodę na wydłużenie terminów rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych dla grupy 100?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 5:
do treści wzoru umowy § 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę
i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów wzoru umowy poprzez nadanie § 6 brzmienia:
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących  tytułów 
i w wysokościach:
a. jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru,  zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;
b. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wartości umowy brutto;
c. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy)
d. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 2% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy)
e. za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty……………………..zł (60 % kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy)
2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych 
z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 6:
do treści wzoru/projektu umowy: §8.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy dodatkowego zapisu o treści: ,,Przed rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na taką zamianę chyba że wyraźnie zaznaczył, że w danej pozycji nie zezwala na inną postać, poza tym nie zezwala zamiany ampułko-strzykawki na amp. lub fiolkę
 
 Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę , oprócz przypadków gdzie wyraźnie zaznaczył ze nie zezwala na zamianę wielkości, przeliczenie ilości zgodnie  z zapisem SIWZ punkt 10.3 b
 
 
Pytanie nr 8
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że sposób przeliczenia  ilość  opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) został opisany w SIWZ punkt 10.3 b tj.  ”leki w opakowaniach o innej wielkości niż wskazana w SIWZ można wycenić wyłącznie w sposób zgodny z ilością podaną w dokumentacji przetargowej, a ilość opakowań w razie konieczności zaokrąglić w górę bez miejsc po przecinku”
 
Pytanie nr 9
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie  z zapisem SIWZ punkt 10.3 a tj. „w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub wystąpił jego tymczasowy brak, a nie ma leku równoważnego, którym można go zastąpić, należy dla porównania ofert wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowód sprzedaży w podanej cenie”, 
 
Pytanie nr 10
 Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? 
Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, przeliczenia i wyceny zgodnie z SIWZ punkt 10.3 oraz punkt XII.3  tj.  „leki w opakowaniach o innej wielkości niż wskazana w SIWZ można wycenić wyłącznie w sposób zgodny z ilością podaną w dokumentacji przetargowej, a ilość opakowań w razie konieczności zaokrąglić w górę bez miejsc po przecinku” oraz „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”. 
 
  Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ. w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne
 
Pytanie nr 12
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Zadaniu 5 w pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo”, zmniejszający ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60% ? Zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym. 
Uzasadnienie:
Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów. 
Odnosząc się do opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności do sterylności portów, w workach Viaflo pragniemy zauważyć, że są one wyposażone w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym- czyli nie trzeba go dezynfekować przed umieszczeniem w nim kolca aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do dostrzykowania leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię zewnętrzną jest sterylizowany parowo. W tym miejscu warto podkreślić, iż jedynie ze względów bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do iniekcji. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający w Zadaniu 5, pozycja 9 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w opakowaniu typu worek z dwoma portami?
Uzasadnienie:
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.
Produkt opakowany jest w  worek Viaflo.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody i  podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 14
Czy zamawiający w Zadaniu 5, pozycja 9 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanwgo osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga i  podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 15
Czy w pakiecie 1 poz. 87 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Dekstran w opakowaniu zbiorczym x 12 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu Dekstran w opakowaniu zbiorczym x 12 szt,   gdyż przewiduje w zadaniu tylko 5sztuk
 
Pytanie nr 16
Czy w pakiecie 2 poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Levofloxacin, 100ml w opakowaniu typu KabiPac x 10 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu Levofloxacin, 100ml w opakowaniu typu KabiPac x 10 szt
 
Pytanie nr 17
Czy w pakiecie 2 poz. 15 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Metronidazol pakowanego x 40 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu Metronidazol pakowanego x 40 szt
 
Pytanie nr 18
Czy w pakiecie 9 poz. 1, 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych x 20 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych x 20 szt.
 
Pytanie nr 19
Dotyczy zadania 1 poz. 225:
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 w pozycji nr 225 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych, zawierającego aminokwasy 44g, elektrolity, glukozę 160g, azot 7.3g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1040 kcal, energii całkowitej 1215 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4-550E 2000 ml (20 sztuk x 2000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 w pozycji nr 225 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych, zawierającego aminokwasy 44g, elektrolity, glukozę 160g, azot 7.3g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1040 kcal, energii całkowitej 1215 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4-550E 2000 ml (20 sztuk x 2000 ml ale ze względu na niewielką ilość zamawianego produktu nie wyraża zgody na wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu
 
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis  391mg jonów potasu i nie wyra za zgody na ofertę 315mg jonów potasu
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.