Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Najem analizatora do oznaczeń biochemicznych wraz z dostawa odczynnikówznak sprawy: ZP/05/2020.

 

         Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:

 

Pytanie nr 1

SIWZ III 3,7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów zgodnie z informacją w umowie w §5 ust 2 tj „Data ważności poszczególnych odczynników nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przyzna punkty oceniane za parametr „Analizator dający możliwość oceny hemolizy, lipemii, ikteryczności bez zastosowania dodatkowych odczynników” jeśli do oceny interferencji używany jest odczynnik, którym jest sól fizjologiczna, która może być na życzenie zamawiającego zastąpiona solą fizjologiczną apteczną? Prosimy o podanie informacji, czy oferta powinna zawierać sól fizjologiczną oferowaną przez wykonawcę, czy Zamawiający będzie korzystał zwłasnych żródeł 0.9 % NaCl.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie korzystał z własnych źródeł 0,9% NaCl

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody, pod warunkiem, że płyny te i kolejne elektrody będą wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

 

 

Pytanie nr 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów. W Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru, a zgodnie z opisem procedur konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana, „co roku lub w razie potrzeby”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lamp fotometru do oferowanego aparatu biochemicznego zgodnie z wiedzą i doświadczeniem oferenta.

 

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie możliwości porcjowania odczynników w mniejszych ilościach, zgodnie z informacją podaną w ulotce o trwałości odczynnika po otwarciu i przechowywaniu na pokładzie analizatora, co w przypadku badań rzadszych jest korzystne ekonomicznie dla Zamawiającego.

 

Pytanie nr 6

Z uwagi na fakt, że oznaczenia amylazy, glukozy i wapnia są wykonywane przy użyciu tego samego odczynnika zarówno w surowicy jak i moczu prosimy, o wyrażenie zgody na połączenie wierszy w tabeli asortymentowo-cenowej:

Amylaza

Amylaza w moczu

 

Glukoza

Glukoza w moczu

 

Wapń (Arsenazo III)

Wapń w moczu (Arsenawo III)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na połączenie wierszy w tabeli asortymentowo-cenowej dot. oznaczania amylaza, glukozy i wapnia w surowicy i w moczu, zważywszy na fakt, iż jest to ten sam odczynnik.

 

 

 

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że zróżnicowane kolorystycznie statywy w podajniku próbek powinny mieć możliwość identyfikowania badanego materiału (np surowica, mocz) bez konieczności zróżnicowania materiału za pomoca kodów kreskowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zróżnicowanie kolorystyczne statywów w podajniku próbek.

 

Pytanie nr 8

Pytania do umowy

SIWZ pkt VI. 3.6b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie: „oświadczenie, że oferowane odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne (wyroby) – będące wyrobami medycznymi - spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ogólnego potwierdzenia, wydanego oświadczeniem, że oferowane odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

 

Pytanie nr 9

§3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„W razie awarii lub usterki aparatury Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy awarii, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na naprawy awarii nie później niż w ciągu 48 godzin w dni robocze licząc od zgłoszenia.

 

Pytanie nr 10

§3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„W przypadku niewykonania obowiązku wskazanego w ust. 5, Szpital ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami, a w szczególności różnicą kosztów badań, wykonanych u innych podmiotów. Zamawiający odstąpi od tego roszczenia, jeżeli Wykonawca w ciągu 72 godzin w dni robocze, udostępni aparat zastępczy o nie gorszych parametrach.”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

 

Pytanie nr 11

§3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Jeżeli na skutek nieterminowej lub nieprawidłowej dostawy odczynników Szpital nie będzie mógł wykonywać badań we własnym zakresie ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami, a w szczególności różnicą kosztów badań, wykonanych u innych podmiotów lub zakupu odczynników u innych podmiotów.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego przytoczoną w zapytaniu.

 

Pytanie nr 12

§7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) za zwłokę w realizacji dostawy aparatury w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki,

2.       za zwłokę w realizacji dostawy odczynników w wysokości 1% wartości niedostarczonej części dostawy za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 10 zł.,

3.       w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy,

4.       w wysokości 10% wartości odczynników dotkniętych wadą, niemniej jednak niż 50 zł.,”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 13

§9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu 9: Strony dopuszczają zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.