Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/10/2017
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania:
21.11.2017 r. 
Pytania dotyczące projektu umowy:
Pytanie nr 1 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na ustosunkowanie się do zgłoszonej wady.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 2 - § 10 ust. 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:
   1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a. za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie  części umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 30 zł. i nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie  części umowy.
b. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości  brutto niezrealizowanej części umowy, 
c. w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy dotkniętego wadą, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu wolnego od wad, nie mniej jednak niż 50 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy dotkniętego wadą.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 3 - Dotyczy § 2 ust. 2 wzoru umowy
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z terminu “dostawy interwencyjne“ z 48 godz na 72 godz.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Dostawy interwencyjne są to dostawy sporadyczne, nieprzewidziane i zamawiane na „CITO” w wyjątkowych sytuacjach. 
 
 
Pytanie nr 4 - Dotyczy § 3 ust. 4 wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z ust. nr 4 z projektu umowy ¬"dopuszcza się składanie zamówień przez telefon". W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, ze zgodnie z zapisami projektu umowy „…a zamówienia interwencyjne telefonicznie  pod nr telefonu............................. Fax i telefony winny być czynne całodobowo” dotyczy to tylko i wyłącznie zamówień interwencyjnych. 
Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „Szpital składał będzie zamówienie email-em na adres: ………………………………………..lub faxem 
na nr ……………………....................., a zamówienia interwencyjne telefonicznie  pod nr telefonu............................., które zostanie potwierdzone pisemnie tj. e-mail-em. Fax winien być czynny całodobowo”. 
 
Pytanie nr 5 - Dotyczy § 6 ust. 3, 4 oraz §10 pkt.1c wzoru umowy
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 dni (pkt.3) oraz z 3 dni (pkt.4) na  5 dni roboczych i zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 0,1% wartości przedmiotu dotkniętego wadą (§10 ust.1c).
Dostarczane przez nas wyroby są z reguły zapakowane sterylnie. Jeżeli zdarzyłoby się dostarczyć Państwu towar, który zawierałby wady jakościowe, należy Dostawcę zobligować do natychmiastowej wymiany towaru na wolny od wad, a nie karać go tak wysokimi karami „3% wartości netto” za coś, czemu nie mógł zapobiec w chwili wysyłki.
Jest oczywiste, że zdarzyć się mogą przypadki, w których  pomimo podjęcia wszelkich starań i środków należyte wykonanie umowy nie będzie możliwe. Dość wskazać w tym miejscu na możliwość awarii środka transportu, za pomocą którego towar jest przewożony, możliwość  zablokowania dróg, itp. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę zapisu i zmniejszenie wysokości kar umownych do wysokości 0,1%. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie nr 6- Dotyczy § 10 ust.1a wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 11 ust.1a Wzoru umowy “......w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy, jednak nie mniej niż 30 zł....” do wysokości 0,1% z tytułu zwłoki w realizacji dostawy.
Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego niestandardowo wysokie kary umowne w wysokości 1% powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości).  Stoi to w sprzeczności zarówno z przepisami ustawy PZP (art. 14, 139 PZP) oraz art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, jak również z art. 7 ust. 1 – czyli zasadą uczciwej konkurencji. Powyższe wymagania w zakresie kar umownych nałożonych na wykonawcę, prowadzą bowiem do ograniczenia konkurencji poprzez eliminację z ubiegania się o udzielenie zamówienia szerszego kręgu oferentów.
 
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
 
Pytanie nr 7- Dotyczy §10 ust.1b wzoru umowy
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości umowy  w przypadku  odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 8- Ad par. 3 ust. 4 wzoru umowy
Prosimy o odstąpienie od wymogu żeby telefon do składania zamówień czynny był całodobowo. Przez całą dobę Zamawiający może składać zamówienia mailem lub faxem. 
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „Szpital składał będzie zamówienie email-em na adres: ………………………………………..lub faxem na nr ……………………........, a zamówienia interwencyjne telefonicznie  pod nr telefonu............................., które zostanie potwierdzone pisemnie tj. e-mail-em. Fax winien być czynny całodobowo”.
 
Pytanie nr 9- Ad par. 10 ust. 1a
Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy: 0,2% wartości opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu towaru. Ustalanie kary na wysokości min. 30 zł sprawia, że może stanowić ona 50% lub więcej jednostkowego zamówienia w przypadku drobnych wyrobów jednorazowych, które są przedmiotem niniejszego postępowania. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
 
Pytanie nr 10 - Ad par. 10 ust. 1c
Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy: 0,2% wartości reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją. Obecny zapis nakłada na Wykonawcę karę za sam fakt dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy, podczas gdy Zamawiający ma uprawnienia reklamacyjne wskazane w umowie. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 11 -   Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.1a: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego zapisu na: „za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 1% wartości zamówienia częściowego umowy za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 12 -   Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.1b: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego zapisu na: „w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 13 - Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.1c: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego zapisu na: „w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2
Dotyczy Zadanie nr 13, pozycja 1: Asortyment zaoferowany w Zadaniu nr 13, poz.1 nie jest wyrobem medycznym w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Jest on dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie znaku CE – Deklaracji Zgodności. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. 
 
Pytanie nr 3 - Zadanie nr 8, poz. 3
Prosimy o dopuszczenie rękawic wykonanych z elastomerów termoplastycznych. Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, ochronne - wyrób medyczny i środek ochrony osobistej. Kształt uniwersalny, powierzchnia gładka, wykończenie mankietu proste. Długość min. 240 mm. AQL = 1.5, siła zrywania po starzeniu: min. 3.6 N, zgodne z normą: EN 455 część 1-4.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 4 - Zadanie nr 9 Poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt., z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 5 - Zadanie nr 9 Poz.1
Czy zamawiający oczekuje fartuch fizelinowy w dwóch rozmiarach L oraz XL?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza , że oczekuje fartuchy flizelinowe w dwóch rozmiarach L oraz XL
Pytanie nr 6 - Zadanie nr 9 Poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 7 - Zadanie nr 9 Poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę za rozmiar L oraz XL osobno?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 8 - Zadanie nr 9 Poz.2
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 9 - Zadanie nr 9 Poz.3
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 5 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 10 - Zadanie nr 9 Poz.4
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 11 - Zadanie nr 9 Poz.5
Czy zamawiający dopuści prześcieradło z fizeliny o wymiarach 160 cm x 210 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 12 - Zadanie nr 9 poz 5
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 13- Zadanie nr 9 poz 5
Czy zamawiający dopuści prześcieradło z fizeliny o wymiarach 130 cm x 210 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 14- Zadanie nr 9 poz 5
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 20 szt. z  przeliczniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 15- Zadanie nr 10 Poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 16- Zadanie nr 10 Poz.2
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem, każdy worek pakowany indywidualnie, sterylny?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 17- Zadanie nr 10 Poz.4
Czy zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki i transportu moczu, niejałowy, z nakrętką?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
 
Pytanie nr 18- Zadanie nr 10 poz. 4
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 19- Zadanie nr 10 Poz.5
Czy zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu tulipan, o pojemności 2,5 l z pokrywką?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 20- Zadanie nr 10 Poz.6
Czy zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o pojemności 1 -1,5 l ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
 
Pytanie nr 21- Zadanie nr 10 Poz.8
Czy zamawiający dopuści pojemniki plastikowe na odpady szpitalne w kolorze czerwonym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 22- Zadanie 12 Poz.1
Czy zamawiający dopuści wycenę ostrza za opakowanie 100szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 23- Zadanie 12 Poz.1
Czy zamawiający dopuści pęsetę sterylna j.u. o dł. 13 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
 
Pytanie nr 24- Zadanie 12 Poz.1
Czy zamawiający dopuści pęsetę sterylna j.u. o dł. 18 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
 
Pytanie nr 25- Zadanie 12 Poz.11
Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową  j.u., pakowaną po 25 szt. w rolce?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
 
Pytanie nr 26-Zadanie 14 Poz.1
Czy zamawiający dopuści gazę jałową 1 m2, sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 27-Zadanie 14 Poz.1
Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga
Pytanie nr 28-Zadanie 14 Poz.1
Czy zamawiający dopuści gazę jałową 13 nitkową?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 29-Zadanie 14 Poz.1
Czy zamawiający wymaga gazy o niestrzępiących się brzegach?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 30-Zadanie 14 Poz.1
Czy zamawiający wymaga gazy z podwiniętymi brzegami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 31 - Zadanie 14 Poz.2
Czy zamawiający dopuści gazę jałową 0,5 m2, sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
 
Pytanie nr 32 - Zadanie 14 Poz.2
Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 33 - Zadanie 14 Poz.2
Czy zamawiający dopuści gazę jałową 13 nitkową?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 34 - Zadanie 14 Poz.2
Czy zamawiający wymaga gazy o niestrzępiących się brzegach?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 35 - Zadanie 14 Poz.2
Czy zamawiający wymaga gazy z podwiniętymi brzegami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 36 - Zadanie 14 Poz.4
Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane 25 x a’2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści kompresy pakowane 25 x a’2 tj. 25 opakowań jałowych po 2 sztuki w opakowaniu. 
Pytanie nr 37 - Zadanie 14 Poz.4
Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 38 - Zadanie 14 Poz.4
Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 39 - Zadanie 14 Poz.4
Czy zamawiający wymaga kompresy o niestrzępiących się brzegach?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 40 - Zadanie 14 Poz.4
Czy zamawiający wymaga kompresy z podwiniętymi brzegami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 41 - Zadanie 14 Poz.4
Czy zamawiający dopuści wycenę kompresów pakowanych po 25 x a’2 z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę kompresów pakowanych po 25 x a’2 z przeliczeniem na odpowiednią ilość sztuk, jednocześnie wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć zmianę wielkości opakowania – poprzez dodatkowy opis pod formularzem czy dołożeniem dodatkowej kolumny ze zmianą wielkości opakowania. 
Pytanie nr 42 - Zadanie 14 Poz.5
Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane 25 x a’2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści kompresy pakowane 25 x a’2 tj. 25 opakowań jałowych po 2 sztuki w opakowaniu. 
Pytanie nr 43 - Zadanie 14 poz. 5
Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 44 - Zadanie 14 poz. 5
Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 45 - Zadanie 14 poz. 5
Czy zamawiający wymaga kompresy o niestrzępiących się brzegach?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 46 - Zadanie 14 poz. 5
Czy zamawiający wymaga kompresy z podwiniętymi brzegami?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 47 - Zadanie 14 poz. 5
Czy zamawiający dopuści wycenę kompresów pakowanych po 25 x a’2 z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę kompresów pakowanych po 25 x a’2 z przeliczeniem na odpowiednią ilość sztuk, jednocześnie wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć zmianę wielkości opakowania – poprzez dodatkowy opis pod formularzem czy dołożeniem dodatkowej kolumny ze zmianą wielkości opakowania.
Pytanie nr 48 - Zadanie 14 poz. 6
Czy zamawiający dopuści wycenę kompresów pakowanych po 100 szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 49 - Zadanie 14 Poz.9
Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą z zapinką 5 m x 12 cm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 50 - Zadanie 19 Poz.1
Czy Zamawiający dopuści TS o składzie: osłonka igły biorczej  z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, wykonana z PE, igła biorcza dwukanałowa, uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe połączenie nawet do małych pojemników miękkich, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego, typ on/off w kolorze czerwonym,  komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml;długość  komory kroplowej 98mm; elastyczne tworzywo daje komfort podłączenia przyrządu; wolna od PCV; pojemność18ml,  filtr krwi o wielkości oczek 200 μm i powierzchni filtracyjnej 14,2cm2, zaciskacz rolkowy,  z miejscem na dren dla bezpieczeñstwa po użyciu; regulacja min. 15 mm, dren medyczny o długości 150 cm, wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 51- Zadanie 19 Poz.2
Czy Zamawiajacy dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5,
 z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm,
- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 52- Zadanie 19 Poz.2
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowany przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacja na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającej brak zawartości ftalanów. 
Pytanie nr 53- Zadanie 19
Czy zamawiający wydzieli poz.5 i 6 do osobnego pakietu, ze względów ekonomicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 54 - Zadanie 1 poz. 1 - 8
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 55 - Zadanie 1 poz. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 56 - Zadanie 3 poz. 9 - 10
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 150cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 57 - Zadanie 4 poz. 17
Czy Zamawiający ma na myśli sterylny żel znieczulający sterylizowany najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta, tj. parą wodną ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 58 - Zadanie 5, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania popłuczyn oskrzelowych z pojemnikiem 20ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 59 - Zadanie 5 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 60 -  Zadanie 6 poz. 1, 3, 4, 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 61 -  Zadanie 6, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm o średnicy wew. 5,6mm i zew. 8,0mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 62-  Zadanie 9, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem z elastycznej dzianiny poliestrowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
 
Pytanie nr 63-  Zadanie 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90szt. z przeliczeniem ilości na opakowania ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 64 -  Zadanie 10, poz. 8 – 9
Czy Zamawiający dopuści pojemniki czerwone, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 65 -  Zadanie 12 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną z możliwości dezynfekcji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 65 - Zadanie 12 poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 65 - Zadanie 12 poz. 11
Czy Zamawiający ma na myśli stazę bezlateksową?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, ma na myśli stazę bezlateksową
Pytanie nr 66 - Zadanie 14, poz. 10, 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 67 - Zadanie 20, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o szerokości 60cm z perforacją 38cm i długości zwoju 80m z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek w górę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 68 - Zadanie 22, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice lateksowe bezpudrowe, jałowe o poziomie protein max 33µg/g; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Prawidłowy numer zadania 11, zgodnie z nazwą arkusza tj. nr 11 formularza cenowego – załącznik nr 2. 
Pytanie nr 69 – ZADANIE NR 1 Poz. 11-12
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do aspiracji leków, a szczególnie leków cytostatycznych, powinny ze względu na bezpieczeństwu użytkowania, posiadać zastawką, zapobiegającą wyciekaniu leku po odłączeniu od strzykawki, a opisane w siwz filtry bakteryjne i cząsteczkowe powinny znajdować się w linii przepływu pobieranego leku.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane przyrządy do aspiracji leków, a szczególnie leków cytostatycznych,  ze względu na bezpieczeństwu użytkowania, posiadały zastawkę, zapobiegającą wyciekaniu leku po odłączeniu od strzykawki, a opisane w siwz filtry bakteryjne i cząsteczkowe znajdowały się w linii przepływu pobieranego leku.
Pytanie nr 70 – ZADANIE NR 2 Poz. 1-5
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne typu Venflon ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi ?
 
 
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane kaniule dożylne typu Venflon ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania posiadały koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi.
Pytanie nr 71  – ZADANIE NR 2 Poz. 6
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane koreczki do kaniul dożylnych, powinny ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania posiadać trzpień  zamykający światło kaniul położony poniżej własnej krawędzi.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane  koreczki do kaniul dożylnych,  ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania posiadały trzpień  zamykający światło kaniul położony poniżej własnej krawędzi
Pytanie nr 71  –ZADANIE NR 4 Poz. 1-6
Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya ze względu na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem wygodne użytkowanie.
Odpowiedź:
Tak, oferowane  oferowane cewniki Foleya ze względu na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem wygodne użytkowanie.
Pytanie nr 72  –ZADANIE NR 4 Poz. 1-6
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya w rozmiarach Ch14-24, powinny posiadać balon o pojemności 10ml, zapewniający optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego w stosunku do rozmiaru cewnika oraz gwarantujące optymalne warunki ich stabilizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane  cewniki Foleya w rozmiarach Ch14-24,  posiadały balon o pojemności 10ml, zapewniający optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego w stosunku do rozmiaru cewnika oraz gwarantujące optymalne warunki ich stabilizacji.
Pytanie nr 73  –ZADANIE NR 4 Poz. 16
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zestawy do drenażu grawitacyjnego Robinsona powinny posiadać pojemność min. 600-700ml +/- 50ml lub inną wskazaną przez Zamawiającego ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby  zestawy do drenażu grawitacyjnego Robinsona posiadały pojemność min. 500ml lub większą
Data: 20.11.2017 r. 
Pytania dotyczące projektu umowy:
Projekt umowy §1 ust.3, oraz SIWZ 3.5
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia z §1 ust.3 oraz punktu 3.5 SIWZ wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i poprawnego przeprowadzenia postępowania, poprzez określenie minimalnego progu realizacji zamówienia. Niewskazanie tego kluczowego elementu dla wymaganego przepisami Pzp konkretnego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, czyni je szacunkowym i niedookreślonym, przenosząc na wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia. Realizacja nakazanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w sentencji wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, musi polegać na określeniu realnych, minimalnych wartości zamówień, które na pewno, a nie jedynie przypuszczalnie, zostaną wykonane przez Zamawiającego, oczywiście z uwzględnieniem okoliczności mogących wpływać na jego zmniejszone zapotrzebowanie na przedmiotowe wyroby.
W świetle powyższej argumentacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §1 ust.3 oraz punktu 3.5 SIWZ na poniższy.
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający szacował ilości wykonywanych zabiegów, świadczeń medycznych a co za tym idzie niezbędnych ilości sprzętu jedn. Użytku oraz materiałów opatrunkowych na podstawie wykonanych świadczeń w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości kontraktu z NFZ w latach następnych, jak również ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny 
i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 70% ilości przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych.
 
Pytanie nr 2 - Projekt umowy §2 ust.1
Zwracamy się z prośbą o określenie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że maksymalnie w miesiącu będą to trzy , ewentualnie cztery dostawy.  
 
Pytanie nr 3 -  Projekt umowy §4 ust.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o doprecyzowanie miejsca dostawy rękawic (poziom, piętro), czy możliwa jest dostawa na paletach, ewentualnie rozładunek typu burta-burta?
 
 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że miejscem dostawy jest magazyn apteki, mieszczący się na terenie Szpitala, adres: Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe,  poziom parter, dwa (2) stopnie, drzwi o szerokości 90 cm, wysokość 200 cm. Apteka na wyposaże4niu nie posiada wózka do przewozu palet. 
Pytanie nr 4 -  Wzór umowy § 10 ust. 1.a
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych  w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości niezrealizowanej części umowy, tj. w § 10 ust. 1a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości niezrealizowanej części  umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” oraz zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany
Wskazanie .1 % wartości pozostałej umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 1% wartości umowy w przypadku zwłoki w dostawie jedynie części umowy (partii towaru) jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
 
Pytanie nr 5 -  Wzór umowy § 10 ust. 1.b
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 10 ust. 1b projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”
Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
 
Pytanie nr 6  
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara w §10 ust. 1 lit. b była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 8  
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie może podać jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie na pewno zamówiony. Zamawiający szacował ilości wykonywanych zabiegów, świadczeń medycznych a co za tym idzie niezbędnej ilości sprzętu jedn. Użytku oraz materiałów opatrunkowych na podstawie wykonanych świadczeń w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości kontraktu z NFZ w latach następnych, jak również ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny 
i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 70% ilości przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych.
 
Pytanie nr 9  
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami projektu umowy § 3 ust. 2 została przewidziana taka możliwość: „W przypadku udokumentowanego braku ( chwilowego lub całkowitego ) dostaw przedmiotu umowy o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie, Zamawiający wymaga dostarczenia produktu równoważnego, o parametrach nie gorszych od ofertowych, przy  zachowaniu cen jednostkowych i po zaakceptowaniu tej zmiany przez Zamawiającego”.
 
Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami projektu umowy § 12 ust. 1 podpkt. 1 jest zapisana możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto: „zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy; zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian”
 
 
Pytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia dotyczącego braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia, że zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z treścią stanowiska zajmowanego przez Urząd Zamówień Publicznych, brak obowiązku składania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. dotyczy wyłącznie sytuacji, w której "(...) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową) (...)". Wykazanie braku podstaw do wykluczenia, w tym w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. pozostaje obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie jest uprawniony do domyślania się istnienia bądź nieistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy w oparciu o dokumenty i oświadczenia składane przez innych uczestników postępowania. W obecnym stanie prawnym kwestie składania oświadczeń w sprawie przynależności do grupy kapitałowej reguluje art. 24 ust. 11 p.z.p. Zgodnie z jego dyspozycją wykonawca składa je w terminie trzech dni od uzyskania informacji o tym, jakie podmioty są uczestnikami postępowania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą tylko przez Wykonawcę, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wówczas wykonawca dołącza oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. Treść takiego oświadczenia odpowiada wymogom Prawa zamówień publicznych. Wykonawca składa oświadczenie o treści: „Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co którykolwiek z wykonawców w postępowaniu”.
 
Pytanie nr 2
W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu …………………………., stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odpowiedź:  
Zgodnie z treścią protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający przekazuje następujące informacje:
Pkt. 4  
A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu): 
Sławomir Wysocki.
 
B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania 
1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:
Małgorzata Grygowska
Urszula Dytfeld
Ewa Tomaszewska-Woźny
Wojciech Kujawa
2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:
Małgorzata Grygowska
       Anna Gulska
3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:
Anna Gulska
Halina Siemiątkowska         
Małgorzata Grygowska
Ewa Raszewska
Ewa Tomaszewska-Woźny
Wojciech Kujawa
Piotr Spychała
4. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:
Anna Gulska
Małgorzata Grygowska
 
Pytania dot. przedmiotu zamówienia
Pytanie nr 1 - Zadanie 8 poz. 1,3,4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach podania cen za opakowanie a 100 sztuk w miejsce ceny za jedną sztukę , bądź też dopuszczenie podania ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku.
Ceny jednostkowe rękawic są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.
Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia, że zgodnie z zapisami siwz pkt. XII podpkt. 3 przewidział możliwość podania ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”.
 
Pytanie nr 2 - Zadanie 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 20 podkładu z perforacją co 37cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
 
Pytanie nr 3 - Zadanie nr 8 poz. 1, 3-4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę rękawic za opakowania zawierające 100 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz – załącznik nr 2
 
Pytanie nr 4 -Zadanie nr 9 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zgodnych z SIWZ posiadających mankiet poliestrowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 5 Zadanie nr 9 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zgodnych SIWZ posiadających zamiast mankietu gumkę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 6 - Zadanie nr 14 poz. 16:
Czy Zamawiający wymaga zestawu zawierającego w swym składzie 18 sztuk plastrów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
 
Pytanie nr 7 - Zadanie 8, poz. 1, 3, 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowe netto za jedną sztukę rękawicy z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia, że zgodnie z zapisami siwz pkt. XII podpkt. 3 przewidział możliwość podania ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”.
Pytanie nr 8 - Zadanie 9, poz. 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania prześcieradła z włókniny w rozmiarze 210cm x 160cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający w Zadaniu 20 dopuści: Podkład wykonany z wysokogatunkowej mieszanki celulozy 55% poliestru 43% i wiskozy, o 2% gramaturze 70 g/ m2. Podkład w rozmiarze 40 x 40 cm, Wyrób medyczny.(8%VAT) pakowane po 300 sztuk w rolce, każdy podkład posiada perforację by umożliwić oderwanie z rolki.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Zadania produkt z Zadania 23 punkt 2 
i dopuści:
Gaziki nasączone alkoholem izopropylowym 70% wykonane z wysokogatunkowej włókniny 70 gr/m3, wymiary gazika złożonego 3,5x4cm, rozłożonego: 9x12cm? Pakowane pojedynczo w saszetki- 100sztuk w opakowaniu.
lub
Gaziki nasączone alkoholem izopropylowym 70% wykonane z wysokogatunkowej włókniny 70 gr/m3, wymiary gazika złożonego 3,5x4cm, rozłożonego: 12x12,cm? Pakowane pojedynczo w saszetki- 100sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego zadania, jednocześnie dopuszcza zaoferowane rozwiązanie.  
Pytanie nr 11 - Pakiet nr  20 – Podkład celulozowy
Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości rolki 59-60cm, co mieści się w granicy błędu producenta i rolki nie zawsze mają równe 60cm. 
Prosimy o dopuszczenie podkładu z perforacją co 38cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podkłady o szerokości 59-60 cm, perforacja co 50 cm. 
Pytanie nr 12- Zadanie 1, poz. 9
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 1,1 x 88 mm (18G). 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 13- Zadanie 1, poz. 9
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 88 mm (18G). Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 14- Zadanie 1, poz. 1-8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym? 
 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 15- Zadanie 1, poz. 13
Czy Zamawiający ma na myśli kolec przelewowy jak na rysunku poniżej?
 
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli kolec przelewowy jak na rysunku
 
Pytanie nr 16- Zadanie 2, poz. 1-5
Czy Zamawiający wymaga, żeby kaniula posiadała min. 4 paski radiocieniujące, dzięki którym kaniula jest widoczna w promieniach RTG?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
 
Pytanie nr 17- Zadanie 2, poz. 6
Czy koreczek musi posiadać trzpień schowany poniżej krawędzi korka, w celu zapewnienia aseptyki pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
 
Pytanie nr 18- Zadanie 2, poz. 6
Czy każdy koreczek powinien być pakowany indywidualnie, nie na blistrze, tak żeby był do niego łatwy i swobodny dostęp?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
 
Pytanie nr 19- Zadanie 3, poz. 1-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 20 - Zadanie 3, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
 
 
 
Pytanie nr 21 - Zadanie 3, poz. 7, 8
Proszę o doprecyzowanie do jakich pomp strzykawkowych będą używane wymagane strzykawki. Pytanie zadane w celu zaoferowania sprzętu w pełni kompatybilnego z obecnie używanym przez pracowników szpitala. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że obecnie użytkowane są pompy MEDIMA typ S1
 
Pytanie nr 22 - Zadanie 3, poz. 9, 10
Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o długości 150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody,  podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 23 - Zadanie 19, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd o dł. Komory 45mm i pojemności 9,3 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowany przyrząd o dł. Komory 45mm i pojemności 9,3 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
 
Pytanie nr 24 - Zadanie 19, poz. 2
Lub, czy Zamawiający dopuści przyrząd o dł. Komory 55mm i pojemności 10 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowany przyrząd o dł. Komory 55mm i pojemności 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
 
Pytanie nr 25  - Zadanie 19, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści przyrząd o dł. Komory 55mm i pojemności 10 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowany przyrząd o dł. Komory 55mm i pojemności 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
 
Pytanie nr 26  - Zadanie 19, poz. 5, 6
Czy Zamawiający wymaga, aby worek posiadał:
• wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki
• wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu
• dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka 
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby worek posiadał wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki
oraz dopuszcza wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu,  dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka.   
 
Pytanie nr 27 -  Zadanie 23, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.