Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala” – znak sprawy: ZP/04/2020
 
 
Pytanie nr 1 dotyczy: załącznika nr 4 pozycja 9
1. Po czyjej stronie Zamawiającego/Wykonawcy leży zakup aparatu do fumigacji? 
2. Po czyjej stronie Zamawiającego/Wykonawcy leży zakup preparatu do fumigacji? Jeżeli po stornie Wykonawcy to, aby realnie skalkulować ofertę, wnosimy o podanie minimalnej ilości fumigacji, oraz minimalnej ilości metrów sześciennych która ma podlegać procesowi fumigacji w pomieszczeniach szpitala wskazywanych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, specjalistę ds. epidemiologii i pielęgniarkę oddziałową, podczas wykonywania przez Wykonawcę usługi w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada urządzenie do fumigacji  TWINCRUISER  - urządzenie może korzystać w swoim działaniu z nadtlenku wodoru ( H2O2 ) lub peroksonu ( O3+H2O2) .
Środek polecany przez dostawcę urządzenia: AMITY PX 07
Zakup środka do fumigacji  leży po stronie Wykonawcy. Przewidywana ilość fumigacji około 5x 40m3  w miesiącu. 
 
Pytanie nr 2 dotyczy: załącznika nr 9
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty m. in planu higieny z podziałem na strefy czystości. Z racji, że nie wszystkie pomieszczenia zostały dopasowane i wymienione w załączniku nr 9 (strefy higieniczne) prosimy o podanie stref czystości dla:
a) Pokoje socjalne
b) Pracownie laboratoryjne
c) Rejestracja
d) Gabinet kierownika
e) Pomieszczenia z autoklawami
f) Zmywalnia
g) Szatnia
h) Dział leków gotowych i wyrobów medycznych
i) Salka konferencyjna
j) Archiwum
k) Pomieszczenie dezynfekcji karetek
l) RTG
m) Komora dezynfekcyjna
n) Magazyn pralni
o) Pomieszczenia odpadów
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że 
a) Pokoje socjalne – strefa I
b) Pracownie laboratoryjne - strefa III – dodatkowo opisane w załączniku nr 6 i nr 7
c) Rejestracja - strefa I
d) Gabinet kierownika - strefa I
e) Pomieszczenia z autoklawami - Dział Diagnostyczno – Leczniczy  dodatkowo opisany w załączniku nr 5 – strefa IV
f) Zmywalnia -  strefa I
g) Szatnia - strefa I
h) Dział leków gotowych i wyrobów medycznych - strefa II
i) Salka konferencyjna - strefa I
j) Archiwum- strefa I
k) Pomieszczenie dezynfekcji karetek - strefa II
l) RTG- strefa II
m) Komora dezynfekcyjna- strefa II
n) Magazyn pralni- strefa II
o) Pomieszczenia odpadów- strefa III
 
Pytanie nr 3 dotyczy: indywidualnych środków ochrony pracownika, które są środkami rozszerzonymi podczas pandemii np. pandemii  wirusa COVID-19
Po czyjej stronie: Wykonawcy czy Zamawiającego znajduje się zapewnienie indywidualnych, rozszerzonych środków ochrony pracownika wykonującego usługę na rzecz i terenie Zamawiającego, które są rozszerzonymi środkami ochrony pracownika podczas pandemii np. pandemii wirusa COVID-19 (obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych itp. W zależności od wymogów które zostaną postawione)
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakup środków ochrony indywidulanej dla pracownika jest po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 4 dotyczy: środków pełnej ochrony osobistej dla pracowników Wykonawcy na Oddziale Izolacyjnym (czerwona strefa) 
Po czyjej stronie: Wykonawcy czy Zamawiającego znajduje się zapewnienie indywidualnych, rozszerzonych środków ochrony pracownika wykonującego usługę na Oddziale Izolacyjnym (czerwona strefa)
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że  środków ochrony indywidulanej dla pracownika wykonującego usługę na Oddziale Izolacyjnym (czerwona strefa) jest po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 5 dotyczy: mycia okien 2xrok
Prosimy o podanie powierzchni okien do mycia 2xrok, oraz tego jaka ilość metrów kwadratowych okien musi być umyta metodą alpinistyczną
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość powierzchni do mycia okien wynosi|: 700m2  
Zamawiający nie posiada okien, do których wymagana jest metoda alpinistyczna.
 
Pytanie nr 6 dotyczy: załącznika nr 13
Po czyjej stronie Zamawiającego/Wykonawcy leży zakup dozowników do mydła i dezynfekcji?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakup dozowników do mydła i dezynfekcji po stronie Wykonawcy. 
Pytanie nr 7 dotyczy: załącznika nr 2
Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia nocnego w formie dyżuru z pracownikiem w miejscu wykonywania usługi?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga 
Pytanie nr 8 dotyczy: załącznika nr 4 warunki
Czy Zamawiający wymaga ekstrakcyjnego czyszczenia żaluzji czy samego mycia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
 
Pytanie nr 9
Czy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej substancją organiczna Zamawiający dopuści preparat chlorowy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
 
Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat typu Surfanios także do innych pomieszczeń strefy I, II, III poza tymi wymienionymi w załączniku nr 11 (tj. gabinetami zabiegowymi, salami chorych, korytarzami, windami).
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dopuszcza preparat typu Surfanios (Surfanios lemon fresh)
 
Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dodatkowe, poza wskazanymi w załączniku nr 11,  preparaty dezynfekcyjny (myjąco-dezynfekcyjne) niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dodatkowe, poza wskazanymi w załączniku nr 11,  preparaty dezynfekcyjny (myjąco-dezynfekcyjne) niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, po uzgodnieniu z pielęgniarką epidemiologiczną Szpitala. 
 
Pytanie nr 12
W dokumentacji postępowania brakuje załącznika nr 4a tj. Planu higieny w sali gimnastycznej, prosimy o zamieszczenie
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w związku ze zmianą organizacji pracy szpitala, nie ma Sali gimnastycznej, dlatego nie został dołączony załącznik 4a.
 
Pytanie nr 13
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.:
• od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;
• od 1 sierpnia 2019 r. –  zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.
Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie mógł wysyłać do Zamawiającego faktury elektroniczne.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza
 
Pytanie nr 14
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przed naliczeniem kary umownej o której mowa w §4 ust. 1 projektu umowy wezwie wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości przy realizacji niniejszej umowy. W przypadku ich nie usunięcia lub braku reakcji ze strony wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy karę umowną.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że kary umowna zostanie naliczona zgodnie z zapisami §4 ust. 2
 
 
 
Pytanie nr 15
Niniejszym wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy w zakresie możliwości jednostronnego wyłączania części  usługi tj.  §9 ust. 2 projektu umowy
Z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie obsługi obiektów Służby Zdrowia wynika, że czasowe ograniczenia usługi sprowadzają się w większości przypadków do zmniejszenia obsługiwanej przez Wykonawcę powierzchni, ale najczęściej nie dochodzi do zmniejszenia ilości (likwidacji) obsługiwanych łóżek ani też do redukcji personelu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tej jednostki. Faktycznemu ograniczeniu ulega jedynie sprzątana powierzchnia a reszta składników takich jak materiały higieniczne, materiały eksploatacyjne oraz wymagania co do pracy personelu pozostają bez zmian; są jedynie przenoszone w inne miejsca szpitala. 
W takich sytuacjach od Wykonawcy oczekuje się zabezpieczenia wszystkich niezbędnych środków do realizacji usługi w niezmienionym zakresie, ograniczając jednocześnie jego przychód wynikający z umowy, co jest krzywdzące dla Wykonawców.
Obecna treść umowy daje zbytnią swobodę redukowania wynagrodzenia Wykonawców w okolicznościach wyłączenia części usługi, dlatego wskazanym jest wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego sprawiedliwe traktowanie Wykonawców w takich sytuacjach. 
Automatyczne stosowanie obniżenia wynagrodzenia w proporcji do zakresu wymaganych usług może prowadzić w skrajnych przypadkach do konieczności wykonywania usługi z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Jeśli zamawiający w niekontrolowany sposób będzie miał możliwość ograniczania zakresu przedmiotu zamówienia - opis przedmiotu zamówienia stanie się niejednoznaczny, przez co właściwe oszacowanie ryzyka związanego z realizacją zadania będzie bardzo trudne. Niesie to za sobą konsekwencje w postaci problemów z właściwą wyceną oferty przez Wykonawcę. 
Zamawiający powinien wyraźnie określić wszelkie parametry zamówienia oraz jego ryzyka tak aby Wykonawcy mogli świadomie i rzetelnie realizować powierzone im zadania. Zamawiający związany jest treścią umowy, zatem wszelkie zmiany umowy dotyczące zakresu przedmiotu świadczenia winny wymagać zgody obu stron oraz formy pisemnego aneksu, w przeciwnym razie należy umożliwić Wykonawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy poniższych mechanizmów umożliwiających sprawiedliwe traktowanie Wykonawcy:
§9 pkt. 5
a) Zakres dopuszczalnych zmian wielkości przedmiotu umowy, w czasie na jaki umowa została zawarta, nie może przekraczać 20 % miesięcznej wartości umowy, z wyłączeniem zmian będących następstwem zmian przepisów, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
b) W przypadku, gdyby wystąpiła potrzeba dokonania zmiany wielkości przedmiotu zamówienia o wskaźniku wyższym, niż określony w ust 1, strony podejmą negocjacje zmierzające do ustalenia wielkości zmiany przedmiotu zamówienia, sposobu wykonywania umowy po wprowadzeniu takiej zmiany oraz zasad wzajemnych rozliczeń. Zmiany w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu. 
c)  W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do wszystkich warunków współpracy, bądź w przypadku gdy zmiany, które mają być wprowadzone w istotny sposób zmieniają pierwotny przedmiot umowy, strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 18.08.2020r do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.08.2020r o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17.
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.