Pytania i odpowiedzi

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 14.01.2020r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2020r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17.

Pytania odpowiedzi z dnia 08.01.2020 r. L.DZ/. ZP/102/2020
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/05/2019
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Zadania 11 poz. 2 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? 
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie produktu z zadania nr 11 poz. 2 , podtrzymuje zapisy siwz. Jednocześnie dopuszcza zaoferowanie gazików wykonanych z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I jak i gazików wykonanych z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I. 
Pytanie nr 2
do pakietu 7 poz. 1 . 
Czy Zamawiający dopuści zestaw nebulizatora Cirrus 2 z ustnikiem jednorazowego użytku, 
z łącznikiem T  i drenem o przekroju gwiazdkowym o długości 1,8 m?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zestaw nebulizatora Cirrus 2 z ustnikiem jednorazowego użytku, 
z łącznikiem T  i drenem o przekroju gwiazdkowym o długości 1,8 m
Pytanie nr 3
Zadanie nr 4 poz. 17
Prosimy o określenie wymaganej pojemności zestawu do drenażu grawitacyjnego Robinsona lub o dopuszczenie zestawów o pojemności 700 ml+/-50ml
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do drenażu grawitacyjnego Robinsona o pojemności 700 ml+/-50ml
 
Pytania odpowiedzi z dnia 07.01.2020 r. L.DZ/. ZP/70/2020
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/05/2019
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1
Zadanie 8, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie zawierające 100 lub 200 sztuk rękawic (standardowa pojemność opakowania rękawic diagnostycznych) z odpowiednim przeliczeniem liczby sztuk na opakowania albo możliwość podania cen jednostkowych za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Takie rozwiązanie pozwoli wykonawcom swobodniej ukształtować ceny, co zwiększy konkurencyjność postępowania
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający 
nie wskazuje wielkości opakowania. 
Zamawiający w pkt. XIII SIWZ podpkt. 3 okreśłił, że: „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
Pytanie nr 2
Zadanie nr 8 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny op.=100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający 
nie wskazuje wielkości opakowania. 
Zamawiający w pkt. XIII SIWZ podpkt. 3 okreśłił, że: „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
Pytanie nr 3
Zadanie nr 8 poz. 2
Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający 
nie wskazuje wielkości opakowania. 
Zamawiający w pkt. XIII SIWZ podpkt. 3 okreśłił, że: „W przypadku cen jednostkowych poszczególnych pozycji podana cena zaokrąglona do czterech (4) miejsc po przecinku (jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wyliczenia wartości). Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych”
Pytanie nr 4
Zadanie nr 8 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic gładkich z teksturą na końcach palców, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rękawice gładkiie z teksturą na końcach palców, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 5
Projekt umowy – par. 1 ust. 3
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 1 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. 
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. 
Odpowiedź:
Prognozowana ilość zamówień do 36 przez okres obowiązywania umowy. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu par. 1 ust. 3, podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający szacował zapotrzebowanie wg ilości wykonywanych zabiegów, świadczeń medycznych a co za tym idzie niezbędnych ilości sprzętu jedn. użytku oraz materiałów opatrunkowych na podstawie wykonanych świadczeń w roku ubiegłym tj. 2019. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wysokości kontraktu z NFZ w latach następnych, jak również ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny  i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 70% ilości przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych.
Pytanie nr 6
Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. a)
Prosimy o zmianę kary umownej na 1% wartości niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 30 zł”. Strony umowy przewidując 1% niedostarczonej partii towaru godziłyby się na zapłatę przez Wykonawcę kary umownej w wysokości nieprzewidzianej, zależnej od pewnej zmiennej. Wielkość kary umownej nie jest znana w chwili podpisania umowy, a jej konkretna wysokość dopiero zostanie określona w oparciu o wyliczenia Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, mimo zaufania, którym darzy Zamawiającego, nie ma możliwości ustalenia, czy płacąc wskazaną karę umowną we wskazanej przez niego wysokości, wykonuje Umowę o zamówienie publiczne w sposób prawidłowy. Wskazanie kary umownej w konkretnej, nominalnie określonej wysokości pozbawi każdą ze stron umowy wątpliwości co do prawidłowości wykonywania umowy, zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
Pytanie nr 7
Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. b)
Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości części umowy pozostałej do realizacji. Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. 
Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
Pytanie nr 8
Projekt umowy – par. 10 ust. 1 lit. c)
Prosimy o zmianę kary umownej na 5% wartości reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wykreślenie zapisu „nie mniej jednak niż 50 zł”. Wskazanie 20% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą, nie mniej jednak niż 50 zł, jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy karą w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą, nie mniej jednak niż 50 zł, w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.
Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego
 
Pytanie nr 9
Projekt umowy – par. 12 ust. 1 pkt. 4)
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 12 ust. 1 pkt. 4. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający  par. 12 ust. 1 pkt. 4.  przewidział możliwość zmiany ilościowej w obrębie danego zadania - do wysokości wartości umowy określonej dla danego zadania”. Wartość umowy stanowi zadanie a nie poszczególna pozycja z danego zadania. Jest określona górna granica takiej zmiany tj. do wysokości wartości umowy określonej dla danego zadania. Każda zmiana wymaga  formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.  
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 dopuści szczoteczki cytologiczne, długość robocza szczotki 1200mm, średnica kateteru 1,8mm lub 2,3mm, średnica szczoteczki  2,4 lub 3,0mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wyraża zgody na średnice szczoteczki 2,4 lub 3mm
Pytanie nr 11
Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga transportu wyrobów medycznych w taki sposób aby spełnić wymagania producenta co do temperatury i wilgotności
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z projektem umowy wymaga dostarczenia towaru do magazynu apteki
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi ? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi 
Pytanie nr 15
Czy zamawiający dopuści probówki o deklarowanej przez producenta pojemności 8 ml?
Wymiary i inne parametry bez zmian.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 16
Dotyczy: pakiet: 15 poz.14
Czy zamawiający dopuści wymazówki klasy I sterylnej?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 17
Dotyczy: pakiet: 15 poz.15
Czy zamawiający dopuści wymazówki z potwierdzoną przeżywalnością drobnoustrojów na 48 h?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 18
Dotyczy: pakiet: 15 poz.16
Czy zamawiający dopuści wymazówki klasy I sterylnej?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 19
Pakiet nr 1 pozycja 11,12 - W przedmiotowym postępowaniu (w zakresie pakietu nr 1) konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorców małych i średnich), umożliwia złożenie ograniczonej ilości wykonawców i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZP: decyzja co do podziału zamówienia na określoną ilość części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednakże jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych (spełniających wszystkie wymagania SIWZ) z korzyścią dla Zamawiającego. W przeciwnym wypadku, możliwość złożenia oferty zostanie ograniczona zdecydowanie na niekorzystnych dla Zamawiającego warunkach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 20
Pakiet 1 pozycja 1-6 Czy zamawiający wymaga aby igły pochodziły od jednego Producenta 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga
Pytanie nr 21
Pakiet 1 pozycja 1-5 Czy Zamawiający wymaga aby igły posiadały szlif długo -ścięty typu LB/BL i oznaczenie było umieszczone na opakowaniu pojedyńczym jak i zbiorczym kartoniku
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby igły posiadały szlif długo -ścięty typu LB/BL i oznaczenie było umieszczone na opakowaniu pojedyńczym jak i zbiorczym kartoniku
Pytanie nr 22
Pakiet 4 pozycja 1-6,13,14 - Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-6 i 13,14 z pakietu 4. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. 
Odpowiedź: 
Zmawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 23
Pakiet 7 pozycja 1-2 Czy zamawiający wymaga aby nebulizatory były bez zawartości DEHP i aby oznaczenie to znajdowało się na jednostkowym opakowaniu. Czy Zamawiający wymaga aby Nebulizatory były sterylne .
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby nebulizatory były sterylne; dopuszcza ale nie wymaga 
aby Nebulizatory były bez zawartości DEHP i aby oznaczenie to znajdowało się na jednostkowym opakowaniu .
Pytanie nr 24
ZADANIE NR 1 Poz. 1-5
1.      Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane igły, powinny być polerowane na całej swej długości ultradźwiękami i pokryte precyzyjnie odmierzoną warstwą silikonu, co zapewnia ich atraumatyczne przejście przez tkanki, a tym samym zwiększa komfort pacjenta przy wykonywaniu procedury, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane igły, powinny być polerowane na całej swej długości ultradźwiękami i pokryte precyzyjnie odmierzoną warstwą silikonu, co zapewnia ich atraumatyczne przejście przez tkanki, a tym samym zwiększa komfort pacjenta przy wykonywaniu procedur
Pytanie nr 25
ZADANIE NR 1Poz. 11
1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane przyrządy do aspiracji leków - mimo, iż są oznaczone i zarejestrowane jako wyroby medyczne jednorazowego użytku - będą używane do procedur wielokrotnych i/lub wieloetapowych w dłuższym okresie czasu 
2.      Prosimy o określenie maksymalnego dopuszczalnego przez Zamawiającego okresu czasu, w jakim mogą być używane w warunkach klinicznych (zgodnie z obowiązującym i określonym standardem w Państwa Szpitalu), oferowane przyrządy do aspiracji leków ?
3.      Jeżeli oferowane przyrządy będą używane przez dłuższy okres czasu /po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu klinicznym/, to czy powinny one posiadać na samym wyrobie oznaczenie minimum jednego z poniższych identyfikatorów: producent /logo/, nr serii, nr katalogowy lub inny identyfikator wskazany przez Zamawiającego ?
Odpowiedź: 
pyt.1-3-zamawiający informuje że sprzęt z pozycji 11  będzie używany jako wyrób jednorazowego użytku
Pytanie nr 26
ZADANIE NR 1 poz. 11
4.      Prosimy potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do aspiracji leków, powinny być uniwersalne t.j. przeznaczone zarówno do pojemników stojących /butelek/ jak i leżących /worków/, a tym samym, czy powinny posiadać mechanizm zabezpieczający przed wyciekaniem płynów po odłączeniu strzykawki lub gdy worek czy butelka leży na blacie roboczym, bez ryzyka wylania się czy mikroaspiracji płynu, co niosłoby ze sobą ryzyko kontaminacji płynu, ale także narażało użytkownika na kontakt z toksycznymi lub alergicznymi dla skóry substancjami, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane przyrządy do aspiracji leków, powinny być uniwersalne t.j. przeznaczone zarówno do pojemników stojących /butelek/ jak i leżących /worków/, a tym samym, czy powinny posiadać mechanizm zabezpieczający przed wyciekaniem płynów po odłączeniu strzykawki lub gdy worek czy butelka leży na blacie roboczym, bez ryzyka wylania się czy mikroaspiracji płynu, co niosłoby ze sobą ryzyko kontaminacji płynu, ale także narażało użytkownika na kontakt z toksycznymi lub alergicznymi dla skóry substancjami 
Pytanie nr 27
ZADANIE NR 2 Poz. 1-5
1.      Prosimy o określenie maksymalnego dopuszczalnego przez Zamawiającego okresu czasu, w jakim mogą być używane w warunkach klinicznych (zgodnie z obowiązującym i określonym standardem w Państwa Szpitalu), oferowane kaniule dożylne ?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że czas określany jest wg kart obserwacji  wkłucia obwodowego i wynosi maksymalnie 72godz.
Pytanie nr 28
ZADANIE NR 2 Poz. 1-5
2.      Czy oferowane kaniule dożylne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać na samym wyrobie oznaczenie minimum jednego z poniższych identyfikatorów: producent /logo/, nr serii, nr katalogowy lub inny identyfikator wskazany przez Zamawiającego ?
Jeżeli nie – prosimy o precyzyjne wskazanie na jakiej podstawie Zamawiający dokona skutecznego, zgodnego z zapisami Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia ewentualnego incydentu medycznego, a tym samym zabezpieczy Kierownika jednostki szpitalnej przed egzekucją w ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym związanym z wystąpieniem incydentu medycznego ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane kaniule dożylne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać na samym wyrobie oznaczenie minimum jednego z poniższych identyfikatorów: producent /logo/, nr serii, nr katalogowy. Na podstawie procedur ISO obowiązujących w szpitalu Zamawiający dokona skutecznego, zgodnego z zapisami Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia ewentualnego incydentu medycznego 
Pytanie nr 29
ZADANIE NR 2 Poz. 1-5
3.      Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne - ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania - powinny posiadać ujście kaniuli, zabezpieczone koreczkiem luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniuli, położonym poniżej własnej krawędzi.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane kaniule dożylne - ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania - powinny posiadać ujście kaniuli, zabezpieczone koreczkiem luer-lock z trzpieniem  zamykającym światło kaniuli, położonym poniżej własnej krawędzi.
 
 
Pytanie nr 30
ZADANIE NR 2 Poz. 5-6
1.      Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki - ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania oraz zmniejszenie ryzyka niezamierzonej kontaminacji - powinny posiadać trzpień luer, zgodny z normą ISO 594-1, położony poniżej własnej krawędzi oraz powinny być indywidualnie pakowane z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym min. daty ważności.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane koreczki - ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania oraz zmniejszenie ryzyka niezamierzonej kontaminacji - powinny posiadać trzpień luer, zgodny z normą ISO 594-1, położony poniżej własnej krawędzi oraz powinny być indywidualnie pakowane z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym min. daty ważności
Pytanie nr 31
ZADANIE NR 4 Poz. 1-6
1.      Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, powinny posiadać balon o pojemności 10ml, zapewniający optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego oraz gwarantujący optymalne warunki ich stabilizacji.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby ferowane cewniki Foleya, powinny posiadać balon o pojemności 10ml
Pytanie nr 32
ZADANIE NR 4 Poz. 1-6
2.      Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya ze względu na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne użytkowanie.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby oferowane cewniki Foleya ze względu na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie 
Pytanie nr 33
ZADANIE NR 4 Poz. 1-6
3.      Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane cewniki Foleya, były sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu 
Pytanie nr 34
ZADANIE NR 4 Poz. 7-10
1.      Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z kontrastem”, oznacza wymóg zaoferowania cewników Thorax, posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia optymalną i w pełni bezpieczną identyfikację położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych ?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby cewnik z kontrastem posiadał znacznik RTG dopuszcza ale nie wymaga aby posiadał znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych
Pytanie nr 35
ZADANIE NR 4 Poz. 11 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny z trokarem, analogicznie do cewników Thora z poz. 7-10, powinny posiadać znacznik rtg wzdłuż całego dreu oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia optymalną i w pełni bezpieczną identyfikację położenia drenu w każdych warunkach klinicznych.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga
 
 
Pytania odpowiedzi z dnia 03.01.2020 r. L.DZ/. ZP/70/2020
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
Pytanie nr 1
Zadanie nr 17
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości roboczej 1200 mm, średnica szczoteczki 1,2 mm lub 2,0 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczotek o długości roboczej 1200 mm, średnica szczoteczki 1,2 mm lub 2,0 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości roboczej 1200 mm, średnica szczoteczki 1,2 mm, 2,0 mm lub 3,0 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie szczotek o długości roboczej 1200 mm, średnica szczoteczki 1,2 mm, 2,0 mm lub 3,0 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem. 
Pytanie nr 3
Dotyczy Zadanie nr 13, pozycja 1-3: Asortyment zaoferowany w Zadaniu nr 13, poz.1 nie jest wyrobem medycznym w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia z podaniem numeru zadania i numeru pozycji. 
Pytanie nr 4
Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.1a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego zapisu na: „za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 1% wartości zamówienia częściowego umowy za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 5
Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego zapisu na: „w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
 
Pytanie nr 6
Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.1c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego zapisu na: „w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy dotkniętego wadą.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz
Pytanie nr 7
Zadanie 3, poz. 1-4
Czy zamawiający oczekuje strzykawek trzyczęściowych , luer lock?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie wymaga strzykawek trzyczęściowych , luer lock
Pytanie nr 8
Zadanie 3, poz. 1-4
Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.1-4 do osobnego pakietu
Pytanie nr 9
Zadanie 3, poz. 5
Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.5 do osobnego pakietu
Pytanie nr 10
Zadanie 2, poz. 6-7
Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.6-7 do osobnego pakietu
Pytanie nr 10
Zadanie 9, poz. 1
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 11
Zadanie 9, poz.5
Czy zamawiający dopuści rozmiar 210 cm x 160 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 12
Zadanie 10, poz. 10-12
Czy zamawiający wydzieli poz.10-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.10-12 do osobnego pakietu
Pytanie nr 13
Zadanie 14, poz. 8
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych
 
Pytanie nr 14
Zadanie 14, poz. 1,3-5,7-8,11
Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3-5,7-8,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1,3-5,7-8,11 do osobnego pakietu
Pytanie nr 15
Zadanie 14, poz. 5
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 100 w opakowaniu papierowym szt. , z przeliczeniem ilości i i zaokrągleniem w górę do  do pełnych opakowań? 
Odpowiedź:
 Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 16
Zadanie 19, poz.1
Czy zamawiający oczekuje osłonki igły biorczej podłużnie żebrowanej w celu łatwego zdejmowania?  
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 17
Zadanie 19, poz. 2
Czy zamawiający dopuści dł. komory kroplowej min. 62 mm, w części przeźroczystej 55 mm? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dł. komory kroplowej min. 62 mm, w części przeźroczystej 55 mm
Pytanie nr 18
Zadanie 19, poz. 3
Czy zamawiający dopuści dł. komory kroplowej min. 62 mm, w części przeźroczystej 55 mm?  
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dł. komory kroplowej min. 62 mm, w części przeźroczystej 55 mm
Pytanie nr 19
Zadanie 19, poz. 4 poz. 4-5
Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 4-5
Pytanie nr 20
Zadanie 20, poz.1
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm
Pytanie nr 21
Zadanie 20, poz.1
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 c
Pytanie nr 22
Zadanie 23, poz. 3, 6
Czy zamawiający wydzieli poz.3, poz. 6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.3, poz. 6 do osobnego pakietu 
 
 
Pytanie nr 23
Zadanie 1, pozycja 9:
Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 1,3x88 mm (18G)? Różnica w rozmiarze igły jest niezauważalna w porównaniu do wymaganej przez Zamawiającego, a opisywany rozmiar igły jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dopuszczenie ww. asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. 
W razie niedopuszczenia prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 1,3x88 mm (18G)
Pytanie nr 24
zadanie 10, pozycja 1:
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 334 pełne opakowania. Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz i oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający 
nie wskazuje wielkości opakowania. 
Pytanie nr 25 
PYTANIE 3 – zadanie 10, pozycja 10:
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych jednorazowych o średnicy 3,0 oraz 5,0?
Różnica w rozmiarze jest niezauważalna w porównaniu do wymaganej przez Zamawiającego, a opisywany rozmiar jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dopuszczenie ww. asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. 
W razie niedopuszczenia prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych jednorazowych o średnicy 3,0 oraz 5,0 
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą tylko przez Wykonawcę, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Treść takiego oświadczenia odpowiada wymogom Prawa zamówień publicznych. Wykonawca składa oświadczenie o treści: „Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co którykolwiek z wykonawców w postępowaniu”.
Pytanie nr 27
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustaw PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia wraz z ofertą tylko przez Wykonawcę, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Treść takiego oświadczenia odpowiada wymogom Prawa zamówień publicznych. Wykonawca składa oświadczenie o treści: „Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co którykolwiek z wykonawców w postępowaniu”.
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Zadania 11 poz. 2 i dopuści: 
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? 
Lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zad.11 poz.2
Pytanie nr 29
Zadanie nr 26, pozycja nr 1 – Czy zamawiający oczekuje, aby oferowany fartuch posiadał badania na przenikalność cytostatyków?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 30
Zadanie nr 26, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści prześcieradło (serweta) operacyjne o wymiarach 50cmx70 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza prześcieradło operacyjne o wymiarach 50cmx70 cm
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści wycenę kaniuli wykonanych z FEP?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę kaniul wykonanych z FEP
Pytanie nr 32
Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 6, 7 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Wycena zgodnie z SIWZ i Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
Pytanie nr 33
Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 9 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,3x88mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę igły w rozmiarze 1,3 x88mm
Pytanie nr 34
Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 9 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,1x88mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wyceny igły w rozmiarze 1,1 x88mm
Pytanie nr 35
Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 1, 2, 3, 4, 6 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Wycena zgodnie z SIWZ i Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania. 
Pytanie nr 36
Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 5 wymaga wyceny strzykawki z podwójną skalą?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Zadaniu 3 poz. 5 wymaga wyceny strzykawki z podwójną skalą
Pytanie nr 37
Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu posiadającego cztery okienka wlewowe w igle biorczej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w Zadaniu 19 poz. 1 wycenę przyrządu posiadającego cztery okienka wlewowe w igle biorczej
Pytanie nr 38
Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 2 dopuści wycenę przyrządu o długości  komory kroplowej 50mm,  komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml? 
Odpowiedź:
Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 2 dopuści wycenę przyrządu o długości  komory kroplowej 50mm,
Pytanie nr 39
Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 3 dopuści wycenę przyrządu o długości  komory kroplowej 62mm,  komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę w zad.19 poz.3 przyrządu o długości komory kroplowej 62mm
Pytanie nr 40
Dot. Zadania nr 8, poz. 2:
Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie rękawic nitrylowych o gładkiej powierzchni 
z chropowatymi palcami ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o gładkiej powierzchni 
z chropowatymi palcami 
Pytanie nr 41
Dot. Zadania nr 8, poz. 2:
Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie rękawic nitrylowych do osobnego zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie rękawic nitrylowych do osobnego zadania
Pytanie nr 42
Dot. Zadania nr 20, poz. 1:
Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie podkładu bibułowo-foliowego na rolce perforowanego, niezłożonego 51cm x 50cm, o długości 40 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie podkładu bibułowo-foliowego na rolce perforowanego, niezłożonego 51cm x 50cm, o długości 40 m z odpowiednim przeliczeniem ilości
Pytanie nr 43
Dot. projektu umowy:
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający określił ilości poszczególnych pozycji na podstawie ilości wykonywanych zabiegów, na podstawie wykonanych świadczeń w roku ubiegłym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości pacjentów i w związku, z czym nie może określić minimalnego poziomu ilościowego przedmiotu zamówienia. Z ustawy o finansach publicznych wynika dla Zamawiającego obowiązek wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny  i racjonalny. Zobowiązanie się do zakupienia np. 70% ilości przedmiotu umowy w stosunku do wskazanej w siwz w przypadku gdyby były one zbędne naruszałoby prawidłowe wydawanie funduszy publicznych.
Pytanie nr 44
Czy Zamawiający zgadza się w w § 4, ust 1. wydłużyć godziny dostaw do godz. 15:00?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się w w § 4, ust 1. wydłużyć godziny dostaw do godz. 15:00
Pytanie nr 45
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 pkt b. wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz. Instytucja kary umownej poprawia wprawdzie sytuację prawną zamawiającego, jednak interesy wykonawcy są całkowicie zabezpieczone przez postanowienia art. 484 §2 Kodeksu cywilnego.
Pytanie nr 46
Czy Zamawiający zgadza się usunąć z projektu umowy podpunkt c. w § 10, ust 1.?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 47
Zadanie nr 8 poz. 2 
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic jednolicie gładkich z teksturą na końcach palców.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rękawic jednolicie gładkich z teksturą na końcach palców.
Pytanie nr 48
Zadanie nr 1, pozycja 1-8
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Pytanie nr 49
Zadanie 2 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków combi w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Pytanie nr 50
Zadanie 2 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Pytanie nr 51
Zadanie 3 pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Pytanie nr 52
Zadanie 3 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’70 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości do 572 opakowań?
Odpowiedź na pytania od 48-52:
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 53
Zadanie 3 pozycja 1-4
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer?
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza strzykawki trzyczęściowe luer
Pytanie nr 54
Zadanie 3 pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do tuberkuliny w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
 
Pytanie nr 55
Zadanie 3 pozycja 9 - 10
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp o długości 150cm?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza przedłużacze do pomp o długości 150cm, wymaga 200cm
Pytanie nr 56
Zadanie 4 pozycja 18
Czy Zamawiający ma na myśli sterylny żel znieczulający sterylizowany najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta, tj. parą wodną ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga sterylny żel znieczulający sterylizowany najbezpieczniejszą metodą dla pacjenta, tj. parą wodną 
Pytanie nr 57
Zadanie 4 pozycja 18
W związku z tym, że żel  stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga badań na biokompatybilność chlorheksydyny
Pytanie nr 58
Zadanie 8 pozycja 2
Ze względu na niewielką wartość 1szt. rękawicy, prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za 1 szt rękawicy do czterech miejsc po przecinku.
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ punt XII p.3
Pytanie nr 59
Zadanie 8 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przeliczyć ilości rękawic na opakowania i podać cenę za 1 opakowanie?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 60
Zadanie 9 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem z elastycznej dzianiny poliestrowej?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na fartuch z mankietem z elastycznej dzianiny poliestrowej
Pytanie nr 61
Zadanie 10 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90szt. z przeliczeniem ilości na opakowania do 334 pełnych opakowań?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 62
Zadanie 11 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści gaziki niesterylne?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga gaziki sterylne
Pytanie nr 63
Zadanie 12 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
 
Pytanie nr 64
Zadanie 12 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną z możliwością dezynfekcji?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stazę automatyczną z możliwością dezynfekcji
Pytanie nr 65
Zadanie 12 pozycja 11
Czy Zamawiający ma na myśli stazę bezlateksową?
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający ma na myśli stazę bezlateksową
Pytanie nr 66
Zadanie 14, poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10x10cm z podwojeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10x10cm 
z podwojeniem zamawianej ilości
Pytanie nr 67
Zadanie 14, poz. 16,17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.16 i 17 z zadania14
Pytanie nr 68
Zadanie 19 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi posiadające osłonkę z wewnętrznym użebrowaniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi posiadające osłonkę z wewnętrznym użebrowaniem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Pytanie nr 69
Zadanie 19 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o pojemności 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przyrząd z komorą kroplową 10ml
Pytanie nr 70
Zadanie 19 pozycja 4-5
Czy Zamawiający dopuści osłonki z VAT 23 %?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza osłonki z vat 23%
Pytanie nr 71
Zadanie 20 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład o dł. 80m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza podkład o dł.80m ale pozostałe wymiary mają być zgodne z SIWZ
Pytanie nr 72
Zadanie 20 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza podkład perforowany co 37,5cm
Pytanie nr 73
Zadanie 23 pozycje 1-6
Czy Zamawiający dopuści pojemniki ze stawką vat 23%?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza pojemniki ze stawką vat 23%
 
Pytanie nr 74
Zadanie nr 1 poz. 1-11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu
Pytanie nr 75
Zadanie nr 1 poz. 6
Czy Zamawiający wymaga igły z otworem bocznym typu ołówkowego? 
Odpowiedź:   
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga igły z otworem bocznym typu ołówkowego
Pytanie nr 76
Zadanie nr 2 poz. 6-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczków w formularzu cenowo asortymentowym na opakowania po 100 sztuk?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 77
Zadanie nr 2 poz. 1-5
Czy zamawiający wymaga kaniuli z portem wykonanej  z PUR z 4 paskami radiocieniujacymi w promieniach RTG?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza ale nie wymaga kaniuli z portem wykonanej  z PUR z 4 paskami radiocieniujacymi w promieniach RTG?
Pytanie nr 78
Zadanie nr 2 poz. 1-5
Czy zamawiający wymaga kaniuli z portem wykonanej  z FEP z 4 paskami radiocieniujacymi w 
promieniach RTG?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza ale nie wymaga kaniuli z portem wykonanej  z FEP z 4 paskami radiocieniujacymi w promieniach RTG?
Pytanie nr 79
Zadanie nr 3 poz. 1-3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowym pakowanych po 100 sztuk?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 80
Zadanie nr 3 poz. 4
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowym pakowanych po 80 sztuk?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 81
Zadanie nr 3 poz. 7-8
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki kompatybilnej z pompa medima i działającej na jednym z programów pompy firmy Braun?
 Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na na dopuszczenie strzykawki kompatybilnej z pompa medima i działającej na jednym z programów pompy firmy Braun
 
 
 
 
Pytanie nr 82
Zadanie nr 4  poz. 9-10
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużaczy do pompy infuzyjnej luer lock 150cm?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużacze o dł.150cm
Pytanie nr 83
Zadanie nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku foliowego nie zawierającego włókniny w rozmiarze 6x8cm przezroczysty do zabezpieczania kaniul z wycięciem pak.po 1szt?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na na dopuszczenie opatrunku foliowego nie zawierającego włókniny w rozmiarze 6x8cm przezroczysty do zabezpieczania kaniul z wycięciem pak.po 1sz
Pytanie nr 84
Zadanie nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku foliowego nie zawierającego włókniny w rozmiarze 7x9cm przezroczysty do zabezpieczania kaniul z wycięciem pak.po 1szt?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na na dopuszczenie opatrunku foliowego nie zawierającego włókniny w rozmiarze 7x9cm przezroczysty do zabezpieczania kaniul z wycięciem pak.po 1sz
Pytanie nr 85
Zadanie nr 11 poz. 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków foliowych w formularzu cenowym pakowanych po 100 sztuk?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 86
Zadanie nr 11 poz. 2
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie gazików do dezynfekcji nasączonych alkoholem  w formularzu cenowym pakowanych po 100 sztuk?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
 Pytanie nr 87
Zadanie nr 11 poz. 2
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie gazików do dezynfekcji nasączonych alkoholem  w formularzu cenowym pakowanych po 50 sztuk?
 Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 88
Zadanie nr 11 poz. 2
Czy zamawiający wymaga gazika nasączonego 70% alkoholem izopropylowym pakowany pojedynczo sterylny o wymiarach 65x30mm?
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga gazika nasączonego 70% alkoholem izopropylowym pakowany pojedynczo sterylny o wymiarach 65x30mm
Pytanie nr 89
Zadanie nr 11 poz. 2
 Czy zamawiający wymaga gazika nasączonego 70% alkoholem izopropylowym pakowany pojedynczo sterylny o wymiarach 16x10cm?
 Odpowiedź:
 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga gazika nasączonego 70% alkoholem izopropylowym pakowany pojedynczo sterylny o wymiarach 16x10cm
Pytanie nr 90
Zadanie nr 11 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga gazika nasączonego 70% alkoholem izopropylowym sterylizowanego radiacyjnie ?
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga gazika nasączonego 70% alkoholem izopropylowym sterylizowanego radiacyjnie
Pytanie nr 91
Zadanie nr 18 poz. 3-9,13-14,16,20
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu
Pytanie nr 92
Zadanie nr 18 poz. 4-5
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu ceowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?
 Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 93
Zadanie nr 18 poz. 6-7
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu ceowo asortymentowym pakowanych po 50 sztuk?
Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 94
Zadanie nr 18 poz. 9
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczków w formularzu ceowo asortymentowym pakowanych po 1000 sztuk?
 Odpowiedź: 
Wycena zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowania
Pytanie nr 95
Zadanie nr 18 poz. 13
Czy zamawiający wymaga przyrządu do infuzji grawitacyjnej z filtrem Air stop zapobiegającym przedostaniu się powietrza do linii gdy butelka jest pusta z filtrem hydrofobowym na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania  oraz uchwytem na dren i miejscem na zabezpieczenia igły biorczej po użyciu z drenem o długości 180cm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 96
Zadanie nr 18 poz. 14
Czy zamawiający wymaga aparatu do infuzji grawitacyjnej z odpowietrznikiem i filtrem z  precyzyjnym zaciskaczem rolkowym z logo producenta uchwytem na dren oraz miejscem na igle biorcza po uzyciu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 97
Zadanie nr 18 poz. 13,14,16
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie nr 98
Zadanie nr 18 poz. 20
Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie zaworu bezigłowego o całkowitej długości 31mm wykonanego z poliwęglanu z membrana osadzona wewnątrz konektora bez części metalowych podłączenie pacjenta 7 dni albo 600 aktywacji przestrzeń martwa 0,02ml, sterylny jednorazowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawor bezigłowyo całkowitej długości 31mm wykonanego z poliwęglanu z membrana osadzona wewnątrz konektora bez części metalowych podłączenie pacjenta 7 dni albo 600 aktywacji przestrzeń martwa 0,02ml, sterylny jednorazowy
Pytanie nr 99
Zadanie nr 19 poz. 1
Czy zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi  z  precyzyjnym zaciskaczem rolkowym z logo producenta uchwytem na dren oraz miejscem na igle biorcza po użyciu?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządu do przetaczania krwi  z  precyzyjnym zaciskaczem rolkowym z logo producenta uchwytem na dren oraz miejscem na igle biorcza po użyciu
Pytanie nr 100
Zadanie nr 19 poz. 2,3
Czy zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów z komora kroplowa o długości w części przezroczystej 55mm z drenem 150cm
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrządu do przetaczania płynów z komora kroplowa o długości w części przezroczystej 55mm z drenem 150cm
Pytanie nr 101
Zadanie nr 19 poz. 4
Czy zamawiający wymaga osłonki (worka) do leków światłoczułych w kolorze żółtym w rozmiarze 16x30cm?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 102
Zadanie nr 19 poz. 5
Czy zamawiający wymaga osłonki (worka) do leków światłoczułych w kolorze żółtym w rozmiarze 21x30cm?
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 103
Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 104
Dotyczy zapisów SIWZ
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczacych zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiajacego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiajacego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciagania zobowiazań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej,wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodnośc z oryginałem
Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza i dopuszcza złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciagania zobowiazań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej,wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodnośc z oryginałem
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.