Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2019
13.08.2019 r. 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2019
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ
Pytanie nr 1
1. Do treści §1 ust. 4, §8 ust. 1 lit. c) projektu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów §1 ust. 4, §8 ust. 1 lit. c) z projektu umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 2
Do treści §2 ust. 4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia §2 ust.4 projektu umowy poprzez zapis: "Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o brakach towaru w ciągu 4 godzin po otrzymaniu zamówienia"?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 3
Do treści §6 ust. 1 lit. b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych w ten sposób, aby ewentualna kara za odstąpienie wynosiła 10% wartości niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 4
Do treści §6 ust. 1 lit. c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych w ten sposób, aby ewentualna kara za opóźnienie dostawy wynosiła 1% wartości opóźnionej partii towaru dziennie?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 5
Do treści §6 ust. 1 lit. d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych w ten sposób, aby ewentualna kara za opóźnienie reklamacji wynosiła 1% wartości reklamowanej partii towaru dziennie?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie nr 6
Do treści §8 ust. 1 lit. b), d), f) projektu umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 7
Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §11 ust.1, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokumenty finansowe a w szczególności:  bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,  zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Pytanie nr 8
Prosimy o wykreślenie zapisu §11 ust.3 zdanie drugie projektu umowy jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści produkt LactoDr również w poz. 174 (opakowanie x 20 lub x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę)? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza w poz. 174  produkt LactoDr, Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy a nie suplement diety. 
 
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 128 glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wymaga produktu leczniczego
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 128 glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania.
 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wymaga produktu leczniczego
Pytanie 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 192 ? Wydzielenie umożliwi przystąpienie większej liczby konkurentów oraz uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 192 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 78,79 ? Wydzielenie umożliwi przystąpienie większej liczby konkurentów oraz uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 78, 79
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 78 i 79 wymaga stabilności fizyko-chemicznej przez 24 godziny w temperaturze 25oC po rozcieńczeniu, potwierdzonej w obowiązującej Charakterystyce Produktu Leczniczego ChPL, gwarantując tym samym bezpieczeństwo terapii pacjenta?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie 1 poz. 78,79 dopuszcza stabilność fizyko-chemicznej przez 24 godziny w temperaturze 25oC po rozcieńczeniu, potwierdzoną w obowiązującej Charakterystyce Produktu Leczniczego ChPL, ale nie wymaga
 
Pytanie 15 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 16 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących  tytułów i w wysokościach:
a. jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru,  zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;
 
b. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;
 
c. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru;
 
d. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji;
 
e. za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, której dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, której dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
 
Pytanie 17 
Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający naruszył w rzeczonym postepowaniu dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i innych materiałów ZP- 1/2019 zapewne przez omyłkę  Art. 29. Ustawy PZP 
2.Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.”
  Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z treścią Ustawy PZP ( odpowiednio art. 7 i 29 rzeczonej Ustawy) dopuszcza w rzeczonym postępowaniu złożenie do zadania 17 w pozycji 16  oferty równoważnej, w postaci wysokiej jakości pasków testowych typu Glucomaxx do kompatybilnych z nimi  glukometrów (wraz z przekazaniem  glukometrów których cena zawarta będzie w cenie pasków testowych) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew umieszczona na szczycie paska testowego g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 6 miesięcy : h)  zakres pomiarowy 20-600 mg/dl z możliwością zamiany na mmoll przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197: 2015 ( potwierdzona precyzja i dokładność całego systemu czyli glukometrów , pasków i płynów kontrolnych ); i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 2-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.
Ponadto zapytujemy: 
1. Działając w dobrej wierze oraz chcąc ograniczyć nieprawdziwe informacje pragniemy podkreślić, że każdy wyrób medyczny ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi o zastosowania, a zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkiem wytwórcy jest rzetelne poinformowanie użytkowników o tych ograniczeniach oraz ewentualnych ryzykach.  Obowiązki te wynikają m.in. z zapisów Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku z późniejszymi zmianami:
Zgodnie z art. 8.1. pkt2 – zabrania się stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie lub diagnozowanie za pomocą wyrobu na pewno powiedzie się, lub nieinformowania o spodziewanym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem lub w okresie dłuższym niż przewidziany. 
Co więcej, informowanie o tym, że wyroby innych wytwórców nie zawierają ostrzeżeń tego typu, jest umyślnym wprowadzaniem w błąd, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 17 lutego 2016 roku, tego typu informację są obowiązkowe, co regulowane jest przez ww. Rozporządzenie: 
Punkt 13.3 Oznakowanie zawiera, podpunkt 11) stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności oraz punkt 13.6, podpunkt 11) wszelkie przeciwskazania i środki ostrożności pozwalające personelowi medycznemu je podjąć i pouczyć o nich pacjenta. 
Mając powyższe na uwadze pragniemy zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie jakie bierzecie Państwo na siebie dopuszczając Oferenta, który w swojej instrukcji obsługi nie informuje personelu o ewentualnych ograniczeniach wynikających ze stosowania sprzętu jakim jest glukometr. 
Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym postepowaniu w zadaniu 17 w pozycji 16  , takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?
2. Doprecyzowując opis Specyfikacji, czy wymagają Państwo, zadaniu 17 w pozycji 16  aby do rzeczonego postępowania dopuszczone zostały tylko paski współpracujące z glukometrami, które spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów.  Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?
3. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 17 w pozycji 16  aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt. 
4. Czy zamawiający wymaga w zadaniu 17 w pozycji 16  glukometrze dużego ekranu z podświetlanymi cyframi co ułatwi personelowi odczyt wyniku glikemii?
 
5. Czy zamawiający wymaga glukometru z podświetlaną szczeliną pomiarową co ułatwi personelowi umieszczenie paska testowego?
 
6. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 17 w pozycji 16  , aby testy paskowe były usuwane z glukometrów za pomocą przycisku do automatycznego wyrzutu paska, co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając bezdotykowe usuniecie paska z krwią badanego pacjenta?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby płyny kontrolne do glukometrów miały datę ważności po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy?
8. Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe w zadaniu 17 w pozycji 16  były ważne do 6 miesięcy po otwarciu każdej fiolki pasków z osobna. Dzięki wysokiej stabilności enzymu zawartego w Naszych paskach możliwe jest wielokrotne otwieranie fiolki przez Personel medyczny, a tym samy wydłuża się czas eksploatacji jednej fiolki z zachowaniem dokładności pomiaru zgodnego z nową normą ISO 15 197:2015   
9. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 w pozycji 16  1 paski do glukometrów, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, oraz przez porównanie kodu wyświetlonego na glukometrze z kodem z opakowania pasków testowych? 
Błędy kodowania glukometru mogą prowadzić do istotnych błędów dawkowania insuliny.
Najczęstszym błędem przy kodowaniu jest jednoczesne korzystanie z różnych opakowań pasków bez zmiany kodów odpowiadających tym opakowaniom.
Błędy przy kodowaniu manualnym:
niewprowadzenie nowego numeru kodu przy zmianie opakowania testów lub wprowadzenie kodu błędnego.
 Błędy przy kodowaniu za pomocą paska lub chipu kodującego np.:
niewłożenie chipu lub paska kodującego dla danego opakowania pasków testowych; włożenie chipu lub paska ze starego opakowania pasków testowych
zgubienie chipu lub paska kodującego?
10. Czy Zamawiający wymaga, w zadaniu 17 w pozycji 16  aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?
11. Czy zamawiający wymaga pasków w zadaniu 17 w pozycji 16  z enzymem GDH-FAD uzyskanym z e-coli co zapewnia najwyższa aktywność katalityczna ze wszystkich dostępnych enzymów?
12. Czy zamawiający wymaga w zadaniu 17 w pozycji 16  , aby glukometry zasilane były ogólnodostępnymi bateriami AAA 1,5V (tzw. Mały paluszek)?
13. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie w zadaniu 17 w pozycji 16  dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi glukometru oraz pasków testowych w języku polskim?
Odpowiedź pytania nr 17 poz. 13:
Zamawiający wyjaśnia, że rzeczowe podstępowanie dotyczy „Dostawy leków” a nie „sprzętu medycznego i innych materiałów” i nie naruszył art. 29 ustawy Pzp. 
Zgodnie z zapisami siwz pkt. III podpkt. 3.3 „Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników leków i wyrobów medycznych przedstawionych w zadaniach cenowych, przy czym przez odpowiednik rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej. Zmiana nazwy handlowej jest jedyną zmianą, jakiej może dokonać wykonawca. Nazwa międzynarodowa jest wiążąca.  Zaoferowane leki muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do obrotu i stosowania” . 
Zamawiający wyjaśnia, że w rzeczowym postępowaniu nie ma zadania nr 17, a paski do monitorowania glekemii, o które zadawane są pytania, znajdują się w zadaniu nr 2 poz. 16. 
Zgodnie  z zapisami siwz zamawiający dopuszcza produkty równoważne a więc także paski testowe do monitorowania glekemii przez personel medyczny w placówkach służby zdrowia.  
 
07.08.2019 r. 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

Pytanie nr 1

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 w pozycji nr  1,3,4,5,6,7,8 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

  • zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
  • redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
  • worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
  • koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
  • składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 w pozycji nr  1,3,4,5,6,7,8 preparatów w worku Viaflo oraz wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu

Pytanie nr 2

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 2 Wody do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie  podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65oC. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 2 Wody do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle ale nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 9 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w opakowaniu typu worek z dwoma portami?

Uzasadnienie:

Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zamianę na płyn wieloelektrolitowy bez jonów Ca oraz na wydzielenie pozycji  nr 9 z zadania nr 5do osobnego pakietu

Pytanie nr 4

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 w pozycji nr  10,11,12,13,14 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 w pozycji nr  10,11,12,13,14 preparatu  w worku Viaflo  oraz na wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 5

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 w pozycji  nr 223 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy 44g z elektrolitami, glukozę 160g, azot 7,3g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 

1040 kcal, energii całkowitej 1215 kcal, do podaży drogą żył centralnych lub obwodowych – Multimel N4-550E 2000 ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 1 poz.223 produktu Multimel -N4-550E 2000ml do podaży drogą żył obwodowych

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy interwencyjnej do 12 godzin od momentu złożenia zamówienia dla asortymentu zawartego w zadaniu nr 14?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw na „na cito” z 8 godzin na 12 godzin. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć a w szczególności dla ratowania życia. 

02.08.2019 r. 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.6. termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw na „na cito” z 8 godzin na 12 godzin. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne zamówienie, wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć a w szczególności dla ratowania życia.  
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w par. 5.3 wprowadzi zasadę,  że wstrzymana płatność dotyczy tylko kwestionowanej partii towaru, nie całej faktury? Obecna zasada, przy drobnej, kilkuzłotowej reklamacji, wstrzymuje płatność całej faktury, co naraża Wykonawcę na rażącą stratę. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wykreśli par. 5.4.? Zapis ten godzi w skuteczność oraz stabilność procesu reklamacyjnego, jednocześnie zaś naraża Wykonawcę na rażące straty. Jeśli reklamacja została odrzucona, to Zamawiający nie może traktować jej jako przyjętej. Spór w tym zakresie można ewentualnie rozwiązać na drodze sądowej, ale nie metodą faktów dokonanych, to jest poprzez negowanie odrzucenia reklamacji i postępowanie tak, jak była ona uwzględniona. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.c z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.d z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.e z 10% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w par. 8.1.d zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi obowiązek jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego 
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w par. 8.1.e zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi obowiązek jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego 
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający w par. 8.1.f zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi obowiązek jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego 
 
 
 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie bądź wydzielenie z Pakietu nr 10 pozycji 9,10,16,17,19,20 do osobnego pakietu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zamieszczona na stronie www.wolica.pl w załączniku nr 2 – formularz cenowy – zadanie nr 10 ma tylko 3 pozycje. Pytanie nie dotyczy tego postępowania. 
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Zadaniu nr 10 poz. 1-4 posiadał własne, udokumentowane  badania kliniczne  potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia)  oraz zabiegowych ( chirurgia )?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zamieszczona na stronie www.wolica.pl w załączniku nr 2 – formularz cenowy – zadanie nr 10 ma tylko 3 pozycje. Pytanie nie dotyczy tego postępowania. 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Zadaniu nr 10 poz. 1-4 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zamieszczona na stronie www.wolica.pl w załączniku nr 2 – formularz cenowy – zadanie nr 10 ma tylko 3 pozycje. Pytanie nie dotyczy tego postępowania. 
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Zadaniu nr 10 poz. 1-4 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zamieszczona na stronie www.wolica.pl w załączniku nr 2 – formularz cenowy – zadanie nr 10 ma tylko 3 pozycje. Pytanie nie dotyczy tego postępowania. 
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów  tabl. na tabl.powl.-lub-kaps.lub.-drażetki i odwrotnie; Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę, gdy postać leku ma wpływ na modyfikację uwalniania i czas działania leku oraz w sytuacjach, gdy wyraźnie zastrzegł w opisie by nie zamieniać
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę fiolki na  ampułki z wyjątkiem sytuacji  gdy wyraźnie zastrzegł w opisie by nie zamieniać
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę amp-strzykawek na fiolki lub ampułki 
Pytanie nr 8
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania z wyjątkiem sytuacji gdzie wyraźnie zastrzegł w opisie by nie zmieniać wielkości. Ilość opakowania należy przeliczyć zgodnie ilość opisem SIWZ punkt X 10.3 tj. zaokrąglić w górę bez miejsc po przecinku
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.)
Odpowiedź: 
Jeśli Zamawiający w SIWZ podał w kolejnych pozycjach2 rodzaje opakowań tej samej substancji np pakiet nr 1 poz. 226-227;287--288;368-369; 375-376 lub gdy wyraźnie zastrzegł brak zgody na zamianę to nie wyraża zgody na zamianę gramatury czy ilości mililitrów
Pytanie nr 10
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 
Odpowiedź:
W przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dowodu sprzedaży w podanej cenie. Opis SIWZ punkt X 10.3a
Pytanie nr 11
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie; Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę, gdy postać leku ma wpływ na modyfikację uwalniania i czas działania leku oraz w sytuacjach, gdy wyraźnie zastrzegł w opisie by nie zamieniać
Pytanie nr 12
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnejleku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol, ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie, ale nie wyraża zgody na zamianę amp-strzykawek na fiolki oraz w sytuacji gdy wyraźnie zastrzegł w opisie by nie zamieniać
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź:
Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji gdzie wyraźnie zastrzegł w opisie by nie zmieniać wielkości. Ilość opakowania należy przeliczyć zgodnie ilość opisem SIWZ punkt X 10.3 
Pytanie nr 14
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych 
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem SIWZ punkt X 10.3b tj. zaokrąglić w górę bez miejsc po przecinku
Pytanie nr 15
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź:
W przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dowodu sprzedaży w podanej cenie. Opis SIWZ punkt X 10.3a
Pytanie nr 16
Dotyczy pakiet 1 pozycja 17 , czy Zamawiający dopuści wycenę Amiokordin, 50 mg/ml;3ml,roztw.dowstrz.,5amp AMIODARONUM P 1-D 0,15 G w ilości 15 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Amiokordin, 50 mg/ml;3ml,roztw.dowstrz.,5amp AMIODARONUM P 1-D 0,15 G .Proszę o przeliczenie ilości zgodnie z opisem SIWZ
Pytanie nr 17
Dotyczy pakiet 1 pozycja 51, czy Zamawiający dopuści wycenę Sotahexal 40, 
Pytanie nr 18
40 mg,tabl.,20szt SOTALOLUM O 1-D 0,08 G w ilości 7,50 opakowani?
Odpowiedź 17-18:
Zamawiający dopuszcza wycenę Sotahexal 40, 40 mg,tabl.,20szt Proszę o przeliczenie ilości zgodnie z opisem SIWZ- 15op
Pytanie nr 19
Dotyczy pakiet 1 pozycja 52, czy Zamawiający dopuści wycenę Sotahexal 80, 80 mg,tabl.,20szt SOTALOLUM O 1-D 0,08 G w ilości 7,50 opakowani?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszczai wycenę Sotahexal 80, 80 mg,tabl.,20szt SOTALOLUM O 1-D 0,08 G w ilości 8 opakowań przeliczenie ilości zgodnie z opisem SIWZ
Pytanie nr 20
Dotyczy pakiet 1 pozycja 54, czy Zamawiający dopuści wycenę Calcium Gluconate 10%,rozt.d/wstrz,10ml,10amp(Zg.MZ) CALCII GLUCONAS P 1-D 10% w ilości 5 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Calcium Gluconate 10%,rozt.d/wstrz,10ml,10amp(Zg.MZ) CALCII GLUCONAS P 1-D 10% w ilości 5 opakowań
Pytanie nr 21
Dotyczy pakiet 1 pozycja 59, czy Zamawiający dopuści wycenę  Cardiamid z kofeiną, krople doustne, 100 ml w ilości 2 opakowania (Cardiamidum, 250 mg/ml, krople doustne, 15 ml -zakończona produkcja)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wyceny  Cardiamid z kofeiną, krople doustne, 100 ml w ilości 2 opakowania, gdyż jest to suplement diety. Gdy lek jest już nie produkowany proszę podać ostatnią cenę sprzedaży zgodnie z SIWZ punkt X 10.3
Pytanie nr 22
Dotyczy pakiet 1 pozycja 72, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę drażowana ( obecnie dostępna postać)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci z tabletki na tabletkę drażowana ( obecnie dostępna postać)
Pytanie nr 23
Dotyczy pakiet 1 pozycja 94-97, czy Zamawiający dopuści wycenę  Neoparin, rozt.d/wst.,10amp-strz.zigłą  ENOXAPARINUM NATRICUM P ( w dawkach odpowiednich dla każdej pozycji.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę  Neoparin, rozt.d/wst.,10amp-strz.zigłą  ENOXAPARINUM NATRICUM P ( w dawkach odpowiednich dla każdej pozycji.
Pytanie nr 24
Dotyczy pakiet 1 pozycja 94-97, czy Zamawiający wydzieli pozycje do oddzielnego pakietu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wydziela pozycji 94-97 do oddzielnego pakietu
Pytanie nr 25
Dotyczy pakiet 1 pozycja 109, czy Zamawiający dopuści wycenę Letrox 100, 100 mcg, tabl., 50 szt w ilości 10 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Letrox 100, 100 mcg, tabl., 50 szt w ilości 10 opakowań
Pytanie nr 26
Dotyczy pakiet 1 pozycja 110, czy Zamawiający dopuści wycenę Letrox  50, 50 mcg, tabl., 50 szt w ilości 20 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Letrox  50, 50 mcg, tabl., 50 szt w ilości 20 opakowań
Pytanie nr 27
Dotyczy pakiet 1 pozycja 177, czy Zamawiający dopuści wycenę Pangrol 10 000, 10 000 j., kaps., 50 szt w ilości 10 op.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Pangrol 10 000, 10 000 j., kaps., 50 szt w ilości 10 op.
Pytanie nr 28
Dotyczy pakiet 1 pozycja 178, czy Zamawiający dopuści wycenę Pangrol 25 000, 25 000 j., kaps., 20 szt w ilości  75 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Pangrol 25 000, 25 000 j., kaps., 20 szt w ilości  75 opakowań
Pytanie nr 29
Dotyczy pakiet 1 pozycja 233, czy Zamawiający dopuści wycenę  Paracetamol Accord, 500mg,tabl.,50szt PARACETAMOLUM O 1-D 0,5 G w ilości 80 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę  Paracetamol Accord, 500mg,tabl.,50szt w bistrach po przeliczeniu ilości opakowań zgodnie z SIWZ -160 opakowań
Pytanie nr 30
Dotyczy pakiet 1 pozycja 241, czy Zamawiający dopuści wycenę Pernazinum, 25 mg, tabl.,20szt PERAZINUM O 1-D 0,025 G w ilości 50 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Pernazinum, 25 mg, tabl.,20szt po przeliczeniu ilości opakowań zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 31
Dotyczy pakiet 1 pozycja 261, czy Zamawiający dopuści wycenę Pradaxa, 110 mg, kaps.twarde, 180 szt,bl(3x60) w ilości 1 opakowanie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Pradaxa, 110 mg, kaps.twarde, 180 szt,bl(3x60) w ilości 1 opakowanie
Pytanie nr 32
Dotyczy pakiet 1 pozycja 262, czy Zamawiający dopuści wycenę wycenę Pradaxa, 150 mg, kaps.twarde, 180 szt,bl(3x60) w ilości 2 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę wycenę Pradaxa, 150 mg, kaps.twarde, 180 szt,bl(3x60) w ilości 2 opakowań
Pytanie nr 33
Dotyczy pakiet 1 pozycja 265, czy Zamawiający dopuści wycenę Enema, roztw.doodbytn, 150 ml, 50 butelek w ilości 1 -opakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Enema, roztw.doodbytn, 150 ml, 50 butelek w ilości 1 -opakowania
Pytanie nr 34
Dotyczy pakiet 1 pozycja 279, 357, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletke powlekaną ( obecnie dostępna jest ta postać)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci z tabletki na tabletke powlekaną ( obecnie dostępna jest ta postać
Pytanie nr 35
Dotyczy pakiet 1 pozycja 318, czy Zamawiający dopuści wycenę Vinpoven, 5 mg, tabl.,200 szt  w ilości 6,25 opakowania?
Odpowiedź:
Ze względu na specyfikę szpitala i sporadyczne stosowanie w/w leku Zamawiający  w pakiecie 1 poz.318 dopuszcza opakowania maksymalnie 100tabl.
Pytanie nr 36
Dotyczy pakiet 1 pozycja 324,326 czy Zamawiający dopuści zamine postaci z tabletki na tabletkę drażowaną? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci z tabletki na tabletkę drażowaną?
Pytanie nr 37
Dotyczy pakiet 1 pozycja 342,343,344, czy zamawiający dopuści wycene oapkowani x 30 sztuk z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania x 30 sztuk z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ
Pytanie nr 38
Dotyczy pakiet 1 pozycja 346, 347,348,349, czy Zamawiający dopuści wycenę opakowań x 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ?
Odpowiedź:
Ze względu na specyfikę szpitala i sporadyczne stosowanie w/w leków  oraz straty ponoszone przez Zamawiającego z powodu przeterminowania leków, Zamawiający  w pakiecie 1 poz. 346, 347,348,349 dopuszcza opakowania maksymalnie 60 tabl.
Pytanie nr 39
Dotyczy pakiet 2 pozycja 1, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z fiolki na ampułkę 9 obecnie dostępna postać)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci z fiolki na ampułkę
Pytanie nr 40
Dotyczy pakiet 2 pozycja 4, czy Zamawiający dopuści wycenę Levofloxacin Kabi, 5g/ml;100ml,rozt.d/inf.,10poj.KabiPac LEVOFLOXACINUM P 1-D 0,5 G w ilości 160 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Levofloxacin Kabi, 5/ml;100ml,rozt.d/inf.,10poj.KabiPac LEVOFLOXACINUM P 1-D 0,5 G w ilości 160 opakowań
Pytanie nr 41
Dotyczy pakiet 2 pozycja 5, czy Zamawiający dopuści wycenę Clindamycin Kabi, 150 mg/ml;4ml,roztw.dowstrz.,5amp CLINDAMYCINUM P 1-D 0,6 G w ilości 80 opakowań ( Dalacin nie występuje w pojemności 4 ml)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Clindamycin Kabi, 150 g/ml;4ml,roztw.dowstrz.,5amp CLINDAMYCINUM P 1-D 0,6 G w ilości 80 op.
Pytanie nr 42
Dotyczy pakiet 2 pozycja 9, czy Zamawiający dopuści wycenę Accofil, 30 mln j./0,5 ml,rozt.d/wst,r.d/inf, 1 amp-strz.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Accofil, 30 mln j./0,5 ml,rozt.d/wst,r.d/inf, 1 amp-strz
Pytanie nr 43
Dotyczy pakiet 3 pozycja 31, czy Zamawiający dopuści wycenę Navelbine, 10 mg/ml; 1 ml, konc.d/sp.roztw.d/inf.,10 fiol w ilości 25 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Navelbine, 10 mg/ml; 1 ml, konc.d/sp.roztw.d/inf.,10 fiol w ilości 25 opakowań
Pytanie nr 44
Dotyczy pakiet 3 pozycja 32, czy Zamawiający dopuści wycenę Navelbine, 10 mg/ml; 5 ml, konc.d/sp.roztw.d/inf.,10 fiol w ilości 16 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Navelbine, 10 mg/ml; 5 ml, konc.d/sp.roztw.d/inf.,10 fiol w ilości 16 opakowań
Pytanie nr 45
Dotyczy pakiet 6 pozycja 1, czy Zamawiający dopuści wycenę Neoparin Multi, 100mg/ml;3ml,roztw.do wstrz., 5 fiol w ilości 20 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wyceny Neoparin Multi, 100mg/ml;3ml,roztw.do wstrz., wymaga leku  zawierającego substancję czynną nadroparinum calcium
 
Pytanie nr 46
Dotyczy pakiet 6 pozycja 2,3,4,5, czy Zamawiający dopuści wycenę Neoparin, ,rozt.d/wst.,10amp-strz.z igłą w dawkach odpowiednich dla każdej pozycji ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wyceny Neoparin, ,rozt.d/wst.,10amp-strz.z igłą w dawkach odpowiednich dla każdej pozycji, wymaga leku  zawierającego substancję czynną nadroparinum calcium
Pytanie nr 47
Dotyczy pakiet 8 pozycja 6, czy zamawijący dopuści wycene opakowani x 12 tabletek powlekanych w ilości 1,5 opakowań ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania x 12 tabl , ilość należy przeliczyć zgodnie z wymogami SIWZ tzn. zaokrąglić w górę
Pytanie nr 48
Dotyczy pakiet 8 pozycja 26, czy Zamawiający dopuści wycenę Fluconazole Kabi, 2 mg/ml;100 ml, roztw.do infuz.,10 but.  w ilości 2 opakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Fluconazole Kabi, 2 mg/ml;100 ml, roztw.do infuz.,10 but.  w ilości 2 opakowania
Pytanie nr 49
Dotyczy pakiet 8 pozycja 36, czy Zamawiający dopuści wycenę Linezolid Kabi, 2 mg/ml;300 ml, roztw.d/inf.,10 but.KabiPac  w ilości 2 opakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Linezolid Kabi, 2 mg/ml;300 ml, roztw.d/inf.,10 but.KabiPac  w ilości 2 opakowania
Pytanie nr 50
Dotyczy pakiet 8 pozycja 38, czy Zamawiający dopuści wycenę Levofloxacin Kabi, 5 mg/ml; 50 ml, rozt.d/inf.,10poj.KabiPac w ilości 3 opakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę Levofloxacin Kabi, 5 mg/ml; 50 ml, rozt.d/inf.,10poj.KabiPac w ilości 3 opakowania
Pytanie nr 51
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 372. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%)
Odpowiedź:
W SIWZ jest Gliceryna 85%
Pytanie nr 52
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6, Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin,
Pytanie nr 53
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6, Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy
Pytanie nr 54
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 41. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC
Pytanie nr 55
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 173  wycenę Trilacu produktu leczniczego  spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.