Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/06/2018
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY
 
Pytanie nr 1
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z  §1 ust.4 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie nr 2
Do §2 ust.8 projektu umowy. Prosimy o zrezygnowanie z wymogu umieszczania na fakturze numeru zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie nr 3
Do treści §5 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie nr 4
Do treści §6 ust.1 pkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 pkt b) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie nr 6
Do §6 ust.1 ppkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie nr 7
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §8 ust.1 pkt c) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie nr 8
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §8 ust.1 pkt d) - e) projektu umowy)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ
 
Pytanie nr 1
Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz, tabl.o przedłużonym uwalnianiu – tabl,. o zmodyfikowanym uwalnianiu, fiol za worek, worek za – KabiPack i odwrotnie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leków :tabl na tabl. powl.; tabl. na kaps. i odwrotnie; tabl. na drażetki i odwrotnie; amp. na fiolki i odwrotnie; tabl. o przedłużonym uwalnianiu – tabl,. o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie; fiol.za worek i odwrotnie. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę gdy postać leku ma wpływ na modyfikację uwalniania i czas działania leku oraz w sytuacjach gdy wyraźnie zastrzegł w opisie żeby nie zamieniać
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie i podanie cen za opakowanie w pozycjach,  gdzie jednostką miary jest sztuka? Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe.
 
 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podanie cen za opakowanie, ale należy podać wycenę pełnych opakowań
 
Pytanie nr 3
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 26. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie nr 1 poz.26 wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh, gdyż jest to inna substancja chemiczna
 
Pytanie nr 4
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 161 i 162. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Pangrol?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz.161 i 162 wycenę preparatu o nazwie handlowej Pangrol
 
Pytanie nr 5
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 208. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie nr 1 poz.208 wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek, ze względu na niepodzielność opakowania dla wielu pacjentów
 
Pytanie nr 6
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 341. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 341. wycenę preparatu Glyceroli 85%. (producent zmienił opakowanie z 86% na 85%
 
Pytanie nr 7
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 131. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu HepaDr., tabl.powl., 40 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu HepaDr., tabl.powl., 40 szt w pakiecie nr 1 poz. 131.
 
Pytanie nr 8
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 240. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Enema, roztw. do wl.doodbytn, 150 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu Enema,roztw.do wl.doodbytn, 150 ml w pakiecie nr 1 poz. 240.
 
Pytanie nr 9
Dotyczy pakietu 2 poz. 13 Immunoglobulin human. Proszę o wyjaśnienie, czy ilość 1290 określa ilość gram?
Odpowiedź:
W pakiecie 2 poz. 13 Immunoglobulin human. ilość 1290 określa ilość gram( zamawiający zamawia 1290 gram immunoglobuliny)
 
 
 
 
Pytanie nr 10
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 9. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? 
Odpowiedź:
W pakiecie nr 2 poz. 9. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej
 
Pytanie nr 11
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 9. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy? 
Odpowiedź:
W pakiecie nr 2 poz. 9.Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy. 
 
Pytanie nr 12
Dotyczy pakietu 3 poz. 22-24. Proszę o dopuszczenie leku w postaci koncentratu.
Odpowiedź:
W pakiecie 3 poz. 22-24. Zamawiający dopuszcza  lek w postaci koncentratu. 
 
Pytanie nr 13
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 40. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?
Odpowiedź:
W pakiecie nr 8 poz. 40.  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej
 
Pytanie nr 14
Dotyczy pakietu nr 8 poz. 42. W związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, proszę o dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić.
Odpowiedź:
W pakiecie nr 8 poz. 42. w związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, Zamawiający  dopuszcza wycenę leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę wycenić 250 opakowań czyli taką samą ilość jaka była wymagana dla opakowania 24ml
 
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak. nr 1 poz. 177-178 pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby wszystkie dawki leku w pak. nr 1 poz. 177-178 pochodziły od jednego producenta
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. nr 1 poz. 177-178 był zarejestrowany we wskazaniu:  
A. choroby układu nerwowego w tym: 
-  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego, 
-  ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby lek w pak. nr 1 poz. 177-178 był zarejestrowany we wskazaniu:  
A. choroby układu nerwowego w tym: 
-  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego, 
-  ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki
 
Pytanie nr 17
Zadanie nr 1 poz. 203
W związku ze zmianą objętości jednostki sprzedażowej Nutridrink z 4x200 ml na 4x125 ml, prosimy o dopuszczenie diety kompletnej, hiperkalorycznej (2,4 kcal/ml) o zawartości białka 9,6g/100ml, bezglutenową, w postaci napoju mlecznego, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego , różne smaki.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dietę kompletną, hiperkaloryczną (2,4 kcal/ml) o zawartości białka 9,6g/100ml, bezglutenową, w postaci napoju mlecznego, do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego , różne smaki w pakiecie nr 1 poz.203
 
Pytanie nr 18
Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 , poz. nr 205 worek 3-komorowy do żyw.pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, tłuszcze (na bazie 80% oliwy z oliwek), elektrolity  - Multimel Peri N4e  o objętości 2000ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1 , poz. nr 205 worek 3-komorowy do żyw.pozajelitowego zawierający aminokwasy, glukozę, tłuszcze (na bazie 80% oliwy z oliwek), elektrolity - Multimel Peri N4e o objętości 2000ml
 
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 5; pozycja: 1; 3-8 produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami zapewnia szczelność połącznia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typy worek w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych?
Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w zadaniu 5 poz.1;3-8 produktu w worku Viaflo
 
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 5, pozycja 9 płynu wieloelektrolitowego o składzie najbardziej zbliżonym do osocza: Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l;ph 7,4; osmolarność 295 m0sm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 500ml?
Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Zadaniu 5, pozycja 9 płyn wieloelektrolitowy o składzie najbardziej zbliżonym do osocza: Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l;ph 7,4; osmolarność 295 m0sm/l; posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 500ml
 
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 5, pozycja 2 preparatu: Aqua pro irrigatione – przepłukiwania 1000 ml  typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego  płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?
Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  w Zadaniu 5, pozycja 2 preparat: Aqua pro irrigatione – przepłukiwania 1000 ml  typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego  płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego
 
Pytanie nr 21
Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 10 wymaga, aby zaoferowany ceftazydym 1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 10 wymaga, aby zaoferowany ceftazydym 1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań  i infuzji
 
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 10 aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w pakiecie 8 pozycja 10 aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C
 
Pytanie nr 23
Dotyczy Zadania nr 2 poz 7
Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat Levofloxacinum 500mg/100ml w opakowaniu x5 worków z LDPE?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat Levofloxacinum 500mg/100ml w opakowaniu x5 worków z LDPE
 
Pytanie nr 24
Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1
Zwracam się z prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści preparat Amoxicillinum/clavulanic acid fiolka 1,2 g w opakowaniu x 5 fiolek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat Amoxicillinum/clavulanic acid fiolka 1,2 g w opakowaniu x 5 fiolek
 
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wykreśli par. 2.4 umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy
 
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.6. termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw na „na cito” z 8 godzin na 12 godzin. Jednocześnie wyjaśnia, że dostawa na cito jest to sporadyczne zamówienie, wykonywane tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi pilna potrzeba zamawiającego, którego nie mógł on przewidzieć a w szczególności dla ratowania życia.  
 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.8 wymóg wpisywania numeru zamówienia na fakturze? Systemy magazynowo-księgowe Wykonawcy nie zezwalają na dowolne dopiski na dokumentach księgowych i taka informacja nie jest możliwa do wydrukowania na fakturze.
 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis § 2 ust. 8 „Faktura oraz inny dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować produkty farmaceutyczne objęte umową i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy, w związku z którymi nastąpiła dostawa”.
 
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w par. 5.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 2 dni roboczych  jest niemożliwe. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i wydłuża termin rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych i tym samym zmienia zapis  § 5 ust. 1
„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji.” 
 
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w par. 5.3 wprowadzi zasadę,  że wstrzymana płatność dotyczy tylko kwestionowanej partii towaru, nie całej faktury? Obecna zasada, przy drobnej, kilkuzłotowej reklamacji, wstrzymuje płatność całej faktury, co naraża Wykonawcę na rażącą stratę. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 3 i wprowadza zasadę,  że wstrzymana płatność dotyczy tylko kwestionowanej partii towaru, nie całej faktury. W związku z tym zapis kwestionowanego paragrafu zostaje zmieniony na następujący: 
„Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. W przypadku braku wymiany towaru Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą obejmującą towar, 
w którym nie stwierdzono wad. Termin faktury korygującej rozpoczyna swój bieg z dniem jej dostarczenia do Zamawiającego”. 
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wykreśli par. 5.4.? Zapis ten godzi w skuteczność oraz stabilność procesu reklamacyjnego, jednocześnie zaś naraża Wykonawcę na rażące straty.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 4 i wprowadza zmianę na następujący:  „Zamawiający zastrzega sobie prawo w razie bezskutecznej reklamacji u dostawcy, nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą produktów leczniczych będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju i ilości, w dostępnej dawce, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej”. 
 
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.c z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.d z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
 
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.e z 10% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażąco wygórowaną karą zabezpieczają przepisy art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego   
 
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający w par. 8.1.d zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi obowiązek jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego 
 
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający w par. 8.1.e zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi obowiązek jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego 
 
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający w par. 8.1.f zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi obowiązek jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Ochronę Wykonawcy przed rażącą stratą gwarantuje art. 3571 Kodeksu cywilnego 
 
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopisze w par. 11 ust 4 o następującej treści: „Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.”? Jest to zapis korzystny także dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmianę § 11 ust. 4 o następującej treści: „Poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”, natomiast ust . 4  zmienia numer na ust. 5. 
PYTANIA DOTYCZACE SIWZ
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1  poz. 158 wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1  poz. 158 wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych
 
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza produktu Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock 
 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie 
z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza  produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie 
z przeliczeniem zamawianej ilości
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/06/2018
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 10 poz. 9,10,16,17,19,20 do osobnego pakietu?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z zadania nr 10 poz. 9,10,16,17,19,20 tworząc zadanie nr 10A  i zadanie nr 10B. 
 
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy. 
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy.  
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w opakowaniach x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniach x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań 
 
 
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym przeliczeniem zamawianej ilości . 
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza w poz.129 zad.1 produktu Praxi-Flow
 
Pytanie nr 6
Czy w zadaniu Nr 1 poz. 35 (BUDESONIDUM NEBBUD susp do nebul.  0,5mg/1ml a 2ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
 
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 35 (BUDESONIDUM NEBBUD susp do nebul.  0,5mg/1ml a 2ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie 
można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin
 
 Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 35 (BUDESONIDUM NEBBUD susp do nebul.  0,5mg/1ml a 2ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga wycenę leku, który  można mieszać z bromkiem ipratropium
 
 Pytanie nr 9
Czy w zadaniu Nr 1 poz. 35 (BUDESONIDUM NEBBUD susp do nebul.  0,5mg/1ml a 2ml) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.