Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej” – znak sprawy: ZP/06/2017.” 

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, 
że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:
Pytanie nr 1
Dot. SIWZ, rozdział IV „Termin wykonania zamówienia”, punkt 5.1.2. c)
Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji wynoszący 20 tygodni od daty podpisania umowy ?
Uzasadnienie:
Urządzenie będące przedmiotem postępowania jest wyrobem niestandardowym produkowanym w oparciu o indywidualne zamówienie. Ze względu na złożony charakter konstrukcji czas trwania produkcji wynosi standardowo ok. 20 tygodni od daty złożenia zamówienia.
Określony w SIWZ termin realizacji zamówienia wymaga posiadania takiego urządzenia na stanie magazynowym, ponieważ nie jest możliwe wyprodukowanie i dostarczenie urządzenia w terminach określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Maksymalny termin wykonania umowy do 24 listopada 2017 r. 
Pytanie nr 2
Dot. SIWZ, rozdział V „Warunki udziału w postępowaniu”, punkt 5.1.2. c)
Czy Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie zmiany warunków udziału w postępowaniu poprzez żądanie 1 dostawy jako warunku wystarczającego dla potwierdzenia spełniania posiadanego doświadczenia ?
Wykonanie jednej dostawy oraz posiadanie pozytywnej opinii w tym zakresie jest wystarczającym dowodem na udokumentowanie rzetelności posiadanego doświadczenie. Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, w tym wyrok KIO z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt: KIO 938/14, zgodnie z którym: Warunki udziału w postępowaniu winny być proporcjonalne i adekwatne do przedmiotu zamówienia, nie oznacza to jednak, że warunki, które stanowią o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu wykonawców, mają być identyczne co do zakresu czy wartości z przedmiotem zamówienia (…) Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Opis spełniania warunków udziału w postępowaniu winien być odpowiedni do osiągnięcia celu, jakiemu służy, tj. wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia i nieograniczającego dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego wykonania.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu określone w siwz pkt. V. 5.1.2 dot. zdolności technicznej lub zawodowej na następujące: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i montażu komory dezynfekcyjnej. Każde zamówienie w którym była dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej winno spełniać następujące kryteria:
- wartość zamówienia wynosi co najmniej 500 000,00 PLN

Pytanie nr 3
Dot. Załącznik nr 7 SIWZ, Lp. 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości zabudowy 2840 mm wobec wymaganych 2800 mm ? Niewielka odchyłka proponowanego wymiaru nie powinna stanowić powodu do ograniczenia konkurencyjności, zwłaszcza biorąc pod uwagę planowane prace modernizacyjne w obrębie pomieszczeń, w których instalowane będzie oferowane urządzenie. 

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz jednocześnie wyjaśnia, że podana maksymalna szerokość komory jest uzależniona wymiarami pomieszczenia i planowane prace modernizacyjne w obrębie pomieszczeń nie mają wpływu na szerokość pomieszczenia ograniczonego ścianami nośnymi. Podane maksymalne wymiary komory nie stanowią ograniczenia konkurencyjności.  Zgodnie projektem budowlanym wymiar komory jest zaprojektowany na szerokość 2700mm i rozszerzenie do 2800 jest już odstępstwem od projektu. Wymiar pomieszczeń podany w załączniku nr 8 do siwz. 

Pytanie nr 4
Dot. Załącznik nr 7 SIWZ, Lp. 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości użytkowej komory wynoszącej 225 cm wobec wymaganych 235 cm ? Standardowa długość materaca to 200 cm. Głębokość komory wynika głownie z rozwiązań konstrukcyjnych komory oraz wózka wsadowego, na którym umieszczane są dezynfekowane zestawy pościelowe (materace, koce, poduszki itp.). Ze względu na indywidualne rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez poszczególnych wytwórców komór dezynfekcyjnych, głębokość komory zapewniająca umieszczenie standardowego materaca o długości 200 cm jest realizowana zarówno przy głębokości komory 225 jak i 235 cm. Opis przedmiotu zamówienia powinien być odpowiedni do osiągnięcia określonej funkcjonalności nie zaś wskazywać na indywidualne rozwiązania konstrukcyjne ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom zapewniającym realizację określonych funkcjonalności w nie gorszy sposób.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 5
Dot. Załącznik nr 7 SIWZ, Lp. 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w automatyczne zamykanie i otwieranie drzwi (drzwi przesuwne poziomo, uszczelniane uszczelkę rozprężaną parą wodną, izolowane cieplnie). Proponowane rozwiązanie nie ustępuje funkcjonalności opisanej w SIWZ – tzn. zapewniające skuteczne uszczelnienie drzwi komory jednak za pomocą pary wodnej a nie jak opisano w SIWZ sprężonego powietrza, które w przypadku nawet niewielkiego zużycia uszczelek będzie przedostawało się do wnętrza komory i powodowało zakłócenia w pracy urządzenia (nieprawidłowe procesy). W przypadku rozprężania uszczelki drzwiowej za pomocą pary wodnej, przy niewielkim zużyciu uszczelek do komory przedostaje się jedynie większa ilość pary wodnej, która i tak jest podawana do komory podczas procesu dezynfekcji przez co nie jest zakłócona praca urządzenia i jest możliwa jego eksploatacja do chwili planowanej wymiany uszczelek. Opis przedmiotu zamówienia powinien być odpowiedni do osiągnięcia określonej funkcjonalności nie zaś wskazywać na indywidualne rozwiązania konstrukcyjne ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom zapewniającym realizację określonych funkcjonalności w nie gorszy sposób.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, ale jednocześnie wymaga od zaoferowanego rozwiązania trwałości uszczelki minimum 3 lata. 

Pytanie nr 6
Dot. Załącznik nr 7 SIWZ, Lp. 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w - pełnokolorowy, dotykowy ekran sterujący o przekątnej ekranu min. 8 cali, z prezentacją przebiegu cyklu dezynfekcji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, fazie cyklu i czasie pozostałym do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim. Proponowane rozwiązanie nie ustępuje funkcjonalności opisanej w SIWZ – tzn. zapewnia prezentację wszystkich wymaganych parametrów opisanych w SWIZ jednak na ekranie o przekątnej nieznacznie mniejszej niż opisana w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia powinien być odpowiedni do osiągnięcia określonej funkcjonalności nie zaś wskazywać na indywidualne rozwiązania konstrukcyjne ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom zapewniającym realizację określonych funkcjonalności w nie gorszy sposób.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

 


Pytanie nr 7
Dot. Załącznik nr 7 SIWZ, Lp. 1
Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane elektryczne - 400 V; 50 Hz; moc 8 kW przy jednoczesnym zachowaniu bilansu mocy przewidzianej przez Zamawiającego do zasilania komory dezynfekcyjnej i wytwornicy pary - zgodnie z zapisami SIWZ sumaryczna moc wynosi 80 kW. Proponowane rozwiązanie nie ustępuje funkcjonalności opisanej w SIWZ – tzn. zapewnia zasilanie elektryczne w określonym w SWIZ standardzie jednak o nieznacznie większej mocy elektrycznej niż opisana w SIWZ przy jednoczesnym zachowaniu mocy przewidzianej przez Zamawiającego do zasilania komory dezynfekcyjnej i wytwornicy pary czyli 80 kW. Niewielka odchyłka proponowanej mocy elektrycznej nie powinna stanowić powodu do ograniczenia konkurencyjności, zwłaszcza biorąc pod uwagę planowane prace modernizacyjne w obrębie pomieszczeń, w których instalowane będzie oferowane urządzenie. Opis przedmiotu zamówienia powinien być odpowiedni do osiągnięcia określonej funkcjonalności nie zaś wskazywać na indywidualne rozwiązania konstrukcyjne ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom zapewniającym realizację określonych funkcjonalności w nie gorszy sposób.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 8
Rozdział V, pkt 5.1.2, ppkt c)
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa zamówienia, w których była dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej o całkowitej wartości min. 530 000 zł brutto?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu określone w siwz pkt. V. 5.1.2 dot. zdolności technicznej lub zawodowej na następujące: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie i montażu komory dezynfekcyjnej. Każde zamówienie w którym była dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej winno spełniać następujące kryteria:
- wartość zamówienia wynosi co najmniej 500 000,00 PLN

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści aby wykonanie (dostosowanie) drogi transportowej do miejsca montażu komory dezynfekcyjnej było po stronie Wykonawcy prac adaptacyjno-remontowych? 
Komora dezynfekcyjna to urządzenie wymagające drogi transportowej o wymiarach minimalnych 1500 x 2000 mm (szerokość x wysokość) a Wykonawca prac adaptacyjno-remontowych będzie posiadał sprzęt i doświadczenie do wykonania tego typu prac.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie (dostosowanie) drogi transportowej do miejsca montażu komory dezynfekcyjnej było po stronie Wykonawcy prac adaptacyjno-remontowych. Jednocześnie zamawiający wymaga ścisłego współdziałania przy realizacji prac i udostępnienie wszelkich materiałów, rysunków wymogów podłączenia komory wykonawcy prac adaptacyjno-remontowych. 

Pytanie nr 10
Czy zgodnie z §4, pkt 3 i 4 projektu umowy wszelkie instalacje niezbędne do zasilania komory dezynfekcyjnej, instalacja parowa pomiędzy komorą dezynfekcyjną a wytwornicą pary, zagłębienie w podłodze, itp. zostaną wykonane przez Wykonawcę prac adaptacyjno-remontowych zgodnie z przygotowanym przez Dostawcę komory dezynfekcyjnej rysunkiem zabudowy urządzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wszelkie instalacje niezbędne do zasilania komory dezynfekcyjnej, instalacja parowa pomiędzy komorą dezynfekcyjną a wytwornicą pary, zagłębienie w podłodze, itp. zostaną wykonane przez Wykonawcę prac adaptacyjno-remontowych.

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.