Odstąpienie od unieważnienia postępowania

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej” – znak sprawy: ZP/06/2017.” 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o odstąpieniu od unieważnienia postepowania 
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej  Ustawą lub Pzp)  na zadanie: „Dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej” (znak sprawy ZP/06/2017), Zamawiający w dniu 24 sierpnia 2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej https://bzp.uzp.gov.pl/  oraz na swojej stronie internetowej www.wolica.pl zamieścił ogłoszenie o ww. zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami.
W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. III podpkt. 3.1 oraz uszczegółowieniu wymagań w załączniku nr 7, Zamawiający nie określił wymagań dotyczących nowości, (tj.nieużywalności) i roku produkcji urządzenia komory dezynfekcyjnej. 
 
W dniu 5 września 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty: 
- AMED Biuro Techniczno-Handlowe z siedzibą w Warszawie, ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa z ceną brutto: 648 528,78 PLN na komorę wyprodukowaną w  2017 roku oraz  - GETINGE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa z ceną brutto: 498 906,84 PLN na komorę wyprodukowaną w 2014 roku.
Wobec tak znaczącej rozbieżności w roku produkcji oferowanych urządzeń, ww. oferty Wykonawców, Zamawiający uznał złożone oferty za nieporównywalne. 
 
Zamawiający stwierdzając, że skoro w zamieszczonym opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymogu zaoferowania urządzenia nowego (nieużywanego) i wyprodukowanego w 2017 r.,  tym samym naruszył przepisy art. 29 ust. 2 Pzp,  poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Dlatego uznając, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia na tym etapie postępowania wadą, która nie pozwala na zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, Zamawiający w oparciu o postanowienia art. 93 ust. 1 pkt. 7) Ustawy, w dniu 07 września 2017r. unieważnił postępowanie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 
W dniu 11 września 2017r., a więc z zachowaniem ustawowego terminu (art. 181 ust. 1 w zw. z art. 182 ust. 1 pkt. 2) Pzp), Zamawiający otrzymał od Wykonawcy, Getinge Poland Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „Informację o niezgodnej z prawem czynności Zamawiającego oraz zaniechaniu czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany”, tj. czynności unieważnienia postępowania. Wyżej wymieniony Wykonawca wskazał w uzasadnieniu, że „posiada urządzenie wyprodukowane w 2014 r., które jest urządzeniem bardzo wysokiej klasy spełniającym wszystkie oczekiwania Zamawiającego”. Wykonawca podniósł, że nie doszło do naruszenia przez Zamawiającego art. 29 ust. 2 Pzp, gdyż rok produkcji urządzenia nie ma żadnego znaczenia, albowiem oferowane urządzenie objęte jest świadczeniem gwarancyjnym. Wykonawca wskazał i uzasadnił, że wymaganie roku produkcji urządzenia nie znajduje podstaw w uzasadnionych obiektywnych potrzebach Zamawiającego. Ponadto podniósł, że zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej „Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jedynie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia” (orzeczenie z dnia 12.08.2016r. KIO/KD 46/16).
 
Zamawiający uznał zasadność powyższych argumentów i dlatego w oparciu o postanowienia art. 181 ust. 2 Ustawy, odstąpił od unieważnienia postępowania z dnia 6 września 2017r. L.DZ. /ZP/2796/2017
i dokonał czynności oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.