Najem aparatury do wykonywania badań genetycznych metodą RT PCR wraz z dostawą odczynników

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 24.07.2020r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.07.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

 
 
Do pobrania:
siwz_analizator_RT_PCR.zip
 
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Najem aparatu do badań genetycznych metodą RT PCR wraz z dostawą odczynników” – znak sprawy: ZP/02/2020.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest najem aparatu do wykonywania badań genetycznych metodą RT PCR wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. 
 
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. 
 
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
 
38434520-7 – analizatory krwi
33 69 65 00-0 - Odczynniki laboratoryjne
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy przez okres 36 miesięcy  
10. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
10.1. nie podlegają wykluczeniu
10.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że:
a. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.
b. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych określone w pkt 5.1. SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ - „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a. oświadczenie, że oferowane odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne (wyroby) spełniają wymagania  określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument.
b. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013 r., poz. 1127) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
c. oświadczenie, że oferowany do najmu aparat do wykonywania badań metodą genetyczną RT PCR spełnia wymagania  określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca musi złożyć:
c. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
10.b Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
                      
11. Postępowanie zwolnione jest z wpłaty wadium.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Termin dostawy - znaczenie - 40%
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 23.07.2020r. do godz. 10.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.07.2020 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
UWAGA! Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu
określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 
21. Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku: działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin realizacji umowy ( np. klęski żywiołowe, strajki, embargo), przy czym za siłę wyższą strony nie uznają wystąpienie epidemii COVID-19
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego, w szczególności zmiana polegać będzie na zmniejszeniu ceny i zwiększeniu zakresu obowiązków Wykonawcy przy pozostawieniu obowiązującej ceny
Strony dopuszczają także możliwość:
1)  zamiany aparatu do badań genetycznych metodą RT PCR na aparat nowej generacji o lepszych parametrach, 
2) wymiany aparatu do badań genetycznych metodą RT PCR w przypadku powtarzających się napraw (co najmniej 5 ) na aparat wolny od wad lub o lepszych parametrach,
W przypadku wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych załączniku    
     (formularzu cenowym) do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym 
     czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu 
     wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych 
     samych właściwościach i składzie w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za 
     wycofany produkt;
Strony dopuszczają zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania   
     wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny 
     objętej umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 
     dni), zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez 
     producenta odczynników stwierdzające ten fakt;
Zmiany wskazane w ust. poprzedzających mogą zostać wprowadzone, 
     jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, ze zaszły wskazane 
     okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2020 r. pod numerem ogłoszenia: Ogłoszenie nr 562467-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.