Modyfikacja siwz

Do pobrania:
Formularz cenowy_załacznik 2_zmiana2
Załącznik nr 6A-projekt umowy_zmiana

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 12.11.2018r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.11.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający zmienia ilość poz. 9 w załączniku nr 2 tj."Probówki do prób krzyżowych z aktywatorem krzepnięcia o innym kolorze niż do oznaczeń biochemicznych o poj. ok. 5,5 – 7,5 ml" - na okres 4 lat - 8 500 szt. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 09.11.2018r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.11.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

MODYFIKACJA SIWZ
 
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, wprowadza modyfikację siwz dot.  przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi” – znak sprawy: ZP/14/2018.
1. Zamawiający uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w siwz pkt. III od podpkt.  3.3 do podpkt. 3.9 zgodnie z poniższym opisem:
3.3. Wymagania ogólne dla zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi:
3.3.1) system zapewni łatwy, pewny i higieniczny sposób pobierania krwi, bez kontaktu pobierającego z krwią;
3.3.2) system posiada elementy pozwalające na pobieranie krwi we wszystkich rutynowych sytuacjach klinicznych i do wszystkich wykonywanych przez Zamawiającego badań laboratoryjnych;
3.3.3) system posiadający fabrycznie kalibrowaną próżnię w probówkach, zapewniającą pobranie wystandaryzowanej objętości krwi i optymalne rozcieńczenie zawartych dodatków;
3.3.4) wszystkie elementy systemu (probówki, igły, uchwyty) przeznaczone do jednorazowego użytku, zgodnie z wytycznymi CLSI, muszą zawierać międzynarodowy symbol oznaczenia jednorazowości w postaci przekreślonej dwójki w kółku i nazwę systemu oraz nazwę producenta systemu.
3.3.5) wszystkie zaoferowane elementy systemu: probówki, igły, uchwyty, adaptery itd. muszą pochodzić od jednego producenta.
3.4. Wymagania dla zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi – probówki:
3.4.1) Ilość i asortyment probówek zgodny z formularzem cenowym;
3.4.2) probówki muszą spełniać poniższe warunki. W przypadku niejednoznaczności opisu, probówki mają odpowiadać normie EN 14820 i dyrektywie ISO 6710;
3.4.3) Standardowy rozmiar probówek 13x75, 13x100, 16x100 mm. W przypadku innych wymiarów Wykonawca na swój koszt dokona niezbędnych adaptacji sprzętu laboratoryjnego i aparatury diagnostycznej Zamawiającego do oferowanych probówek;
3.4.4) Probówki biochemiczne dostarczane w statywach jednorazowego użytku, umożliwiających przechowywanie napełnionych probówek w pozycji pionowej; 
3.4.5) czas zakończenia wykrzepiania /surowica/ nie może przekraczać 60 minut poświadczone dokumentem producenta 
3.4.6) Fabryczny okres trwałości probówek minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do magazynu apteki;
3.4.7) Zamawiający wymaga, aby probówki do koagulologii posiadały jeden obowiązujący termin ważności, podany na etykiecie każdej pojedynczej probówki, niezależny od otwarcia opakowania zbiorczego probówek oraz od tego, czy probówki trzymane są w worku zbiorczym, czy poza nim.
3.4.8) Zamawiający wymaga, aby probówki do OB posiadały jeden obowiązujący termin ważności, podany na etykiecie każdej pojedynczej probówki, niezależny od otwarcia opakowania zbiorczego probówek oraz od tego, czy probówki trzymane są w worku zbiorczym, czy poza nim.
3.4.9) wszystkie zaoferowane probówki wykonane z PET w klasie sterylności R (10-6) ( do badań OB Zamawiający wymaga probówek wykonanych ze szkła, zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi)
3.5. Wymagania dla zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi – zamknięcie probówek:
3.5.1) jednolita konstrukcja korków wszystkich probówek podlegających obróbce w laboratorium (poza probówką do OB do odczytu automatycznego).
3.5.2) korek powinien być dwuczęściowy, pozbawiony lateksu, niwelujący efekt areozolowy (część wewnętrzna-guma, część zewnętrzna- plastikowa osłona o żeberkowanej fakturze, ułatwiająca chwyt), o kolorystyce zgodnej z dyrektywą ISO 6710;
3.5.3) jednolity sposób otwierania i zamykania dla wszystkich probówek podlegających obróbce w laboratorium (poza probówką do OB do odczytu automatycznego);
3.5.4) zamknięcie probówki wykluczające możliwość przypadkowego kontaktu z krwią, tzn. korek dwuczęściowy z plastikową osłonką na zewnątrz, z gumowym korkiem wewnątrz (poza probówką do OB do odczytu automatycznego);
3.5.5) korek zapewniający brak utraty próżni w trakcie przekłuwania, dający możliwość tzw. dobrania krwi;
3.5.6) korek wciskany, pozbawiony jakiegokolwiek gwintu, gwarantujący wielokrotne otwieranie i skuteczne zamykanie.
 
3.6. Wymagania dla zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi – Etykiety probówek:
3.6.1) każda probówka zaopatrzona jest w etykietę określającą: datę ważności, sterylność, nr serii, nazwę producenta, zawartą substancję dodatkową;
3.6.2) pozwala odczytać kod barwny, nr katalogowy, rodzaj substancji dodatkowej po oklejeniu następną etykietą z kodem;
3.6.3) etykieta wodoodporna z materiału, który umożliwia opisanie za pomocą ogólnie dostępnych pisaków (długopisów) w sposób trwały, odporny na ścieranie (zamazywanie).
3.7. Wymagania dla zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi –Igły:
3.7.1. igły systemowe bezpieczne i systemowe przezierne bezpieczne z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu, umieszczonym bezpośrednio na igle (a także adaptery Luer’a) umożliwiające pobieranie krwi do wielu probówek i uniemożliwiające wypływ krwi w trakcie wymiany probówek. Taki sam rodzaj zabezpieczenia na igłach bez przeziernika;
3.7.2. trwale i pewnie połączone z uchwytem lub probówką w trakcie pobierania, za pomocą gwintu
3.7. Wymagania dla zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi –Uchwyty:
3.7.1. jednorazowego użycia
3.7.2. z połączeniem gwintowym
UWAGA:  wszystkie zaoferowane: igły systemowe, igły motylkowe, adaptery typu Luer , adaptery do przenoszenia krwi oraz uchwyty, muszą pochodzić od jednego producenta.
3.8. Analizator OB. 
3.8.1. automatyczny analizator OB.
3.8.2. system zamknięty – praca bez otwierania probówek.
3.9. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie, po podpisaniu umowy na dostawę zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi zobowiązany jest do:
3.9.1. przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie bezpiecznego posługiwania się oferowanym systemem,
3.9.2. zapewnienia na własny koszt możliwość pracy aparatu i sprzętu laboratoryjnego z oferowanym zamkniętym systemem pobierania krwi, jeżeli nie byłby on kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami 
3.9.3. udostępnienia zamawiającemu na czas trwania umowy (w formie dzierżawy) analizatora do odczytu OB.
 
2. Zamawiający w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia dodaje podkt. 3.16 do podpkt. 3.19 o treści:
3.16. Przeprowadzenia audytu medycznego ( min. 2 audyty przez okres trwania umowy) 
w oddziałach szpitalnych  polegającego na profesjonalnej obserwacji fazy przedlaboratoryjnej w poniższym zakresie:
a) obserwacja procesu pobierania krwi na oddziałach na podstawie specjalnie przygotowanego programu;
b) jednoczesna obserwacja pobierania próbek krwi w laboratorium na podstawie specjalnie przygotowanym formularzu;
c) podsumowanie wyników w postaci multimedialnego raportu ze wskazaniem punktów newralgicznych, które będą wymagały poprawy i doszkoleń personelu;
d) raport musi zawierać odniesienie do innych placówek szpitalnych w Polsce. W celu potwierdzenia Zamawiający wymaga przedstawienia trzech przykładowych, nie starszych niż trzy lata, raportów z obserwacji przeprowadzonych w Polsce, na oferowanym przez Oferenta sprzęcie do pobierania krwi (bez wskazywania nazwy placówki).
Przeprowadzenie audytu będzie miało na celu :
a) identyfikacja błędów przedlaboratoryjnych w określonych obszarach
b) optymalizacja procedur i praktyki pobierania krwi
c) wskazanie propozycji i priorytetów potencjalnych rozwiązań
d) eliminacja błędów przedlaboratoryjnych
e) podniesienie jakości świadczonych usług i obniżenie kosztów badań
3.17. Podłączenia na własny koszt aparatów do OB do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap oraz zainstalowania sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
3.18. Uruchomienie sprzętu i oddanie go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, zapewnienie serwisu wydzierżawionego sprzętu przez okres trwania umowy na koszt Wykonawcy.
3.19. Zamawiający wymaga szkolenia: teoretycznego i praktycznego w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udziału w konferencji dla 1 Pracownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Zamawiający wymaga udziału jednej osoby w 2019 roku oraz w 2021 roku. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy.
 
 
3. Zamawiający dodaje pkt. VI podpkt. 6.3 warunek udziału w postępowaniu dotyczący:  spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
b) Dokument potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu (probówek )z NORMĄ PN-EN 14820:2009 i/lub dokument potwierdzający spełnienie wymagań NORMY PN-EN 14820:2009 PN-EN ISO 6710:2018-01 - wersja angielska
 
4. Zamawiający zmienia pkt. XIII siwz dot. podpkt. b) jakość (J) znaczenie – 40% na poniższy:
 
Ocena tego kryterium nastąpi na podstawie zaoferowania poszczególnych elementów zamkniętego próżniowego systemu w formularzu cenowym: 
a) Probówki do oznaczania parametrów krzepnięcia z tzw. ograniczoną, pustą przestrzenią martwą nad pobraną krwią poniżej 1 ml. – rozwiązanie otrzyma 8 pkt., pozostałe rozwiązania – 8/ pkt.
b) Aparat wyposażony w wewnętrzne mieszadło oraz możliwość dostosowania temperatury otoczenia do temperatury referencyjnej 18 C tzw. reguła Maleya – rozwiązanie otrzyma 8 pkt., pozostałe rozwiązania – 0 pkt. 
c) Probówki do oznaczania parametrów biochemicznych z heparyną litową i separatorem mechanicznym z zagwarantowanym czasem separacji 3 minuty – rozwiązanie otrzyma 8 pkt., pozostałe rozwiązania 0 pkt. 
d) Okienko weryfikacyjne w systemowych igłach przeziernych powyżej 1 cm. – rozwiązanie otrzyma 8 pkt, pozostałe rozwiązania 0 pkt. 
e) Zabezpieczenie ostrza po pobraniu umieszczone bezpośrednio na korpusie igły systemowej bezpiecznej w jednej linii z ostrzem igły. - rozwiązanie otrzyma 8 pkt, pozostałe rozwiązania 0 pkt.
f)
Liczba punktów, którą a można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez zsumowanie otrzymanych punktów(ilość przyznanych punktów)  i podzielenie przez maksymalną ilość punktów i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40 %. 
5. Zamawiający zmienia załączniki nr 2 – formularz cenowy.- 
 
 
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.