Modyfikacja siwz

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń”


Zamawiający modyfikuje zapis pkt. V „Warunki udziału w postępowaniu” podpkt. 5.1.2 c1) na następujący: „Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną (1) robotę budowlana o wartości robót co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset  tysięcy złotych 00/00) lub trzy (3) roboty budowlane o łącznej wartości robót co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset  tysięcy złotych 00/00). Zakres robót budowlanych powienien obejmować w swoim zakresie wykonanie prac modernizacyjnych w hydroforni wraz z wymianą urządzeń  stacji uzdatniania wody i/lub modernizację /wymianę  sieci wodociągowej i/lub instalację fotowoltaiki  

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 23.10.2018r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.10.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.