Dostawa spzrętu jedn. uż. oraz materiałów opatrunkowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Do pobrania: siwz_sprzet_jedn.uz._2021.zip
 
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/08/2020.
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych do siedziby szpitala. Każda ze wskazanych poniżej części zamówienia określana mianem „Zadania” opisana jest szczegółowo w formularzu cenowym, który zawiera opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania zamawiającego
Zadanie Nr Opis części zamówienia CPV
1. Igły - CPV - 33141320-9
2. Venflony - CPV - 33141220-8
3. Strzykawki- CPV -  33141310-6
4. Cewniki + żel znieczulający - CPV -  33141200-2
5. Pojemniki do nawilżania i inhalacji  - CPV -  33157000-5
6. Akcesoria do drenażu - CPV - 33141640-8
7. Nebulizatory - CPV - 33157000-5
8. Rękawice chirurgiczne - CPV - 33141420-0
9. Odzi eż ochronna jednorazowego użytku.  - CPV -35113400-3
10 Pojemniki medyczne z tworzyw sztucznych  - CPV - 33141000-0
11. Opatrunek do kaniul   - CPV - 33141110-4
12 Ciśni eniomierz, staza, ostrza do skalpela, papier do ekg   - CPV -33141000-0
13 Testy, rękaw papierowo-foliowy   - CPV - 33124130-5
14 Materiały opatrunkowe - CPV    -  33141100-1
15 Laboratoryjne wyroby jednorazowego użytku - CPV    -  33141000-0
1 6 Akcesoria do aparatu Embletta do badań PSG oraz do kapnografu - CPV    -  33141000-0
17 Szczoteczki cytologiczne - CPV    -  33141000-0
1 8 Zestawy do podawania leków - CPV    -  33141624-0
19 Sprzęt do przygotowania i podaży cytostatyków - CPV    - 33141624-0
2 0 Podkład celulozowy- CPV    -  33198000-4
21 Ustniki do spirometrów - CPV    - 33141000-0
2 2 Neumofiltr - CPV    - 33157200-7
23 Pojemniki - CPV    - 33141000-0
2 4 Zestaw do pobierania popłuczyn- CPV    -  33141000-0
25 Rękaw ice diagnostyczne nitrylowe  -CPV    -33141420-0
26 Maski medyczne typ II  -CPV    33141000-0
 
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków do magazynu apteki Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w ilościach wskazanych w zamówieniu przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 31.01.2022 r.   
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 
10. 3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pkt. 1 .
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
10A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10 B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- oświadczenie, że oferowane produkty (wyroby) spełniają wymagania  określone 
w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) i na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację CE na każdy oferowany produkt lub inny równoważny dokument.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca musi złożyć:
- Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpkt. a ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
                 
11. Postępowanie zwolnione z wpłaty wadium
 
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. termin dostawy – znaczenie -40%
 
13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17 w terminie najpóźniej do 30.12.2020r. do godz. 10.00. 
 
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.12.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr 17.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych lub o lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że przedmiot zamówienia jest równoważny lub charakteryzuje się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych czy producentów w załączonym formularzu cenowym służy wyłącznie określeniu standardu oraz określeniu wymaganych minimalnych parametrów, jaki Zamawiający przyjął dla realizacji powyższych zadań
21. Szpital, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 
w przypadku: 
1) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy; zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian;
2) zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni), zawiadomi Szpital na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta sprzętu jednorazowego użytku lub materiałów opatrunkowych stwierdzające ten fakt;
3) wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych w formularzu cenowym zadanie nr ....... do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt;
4) dokonywania zmian ilościowych w ramach określonego w umowie przedmiotu zamówienia - danego zadania - do wysokości wartości umowy określonej dla danego zadania, w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć w chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
 
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.12.2020 r. pod numerem ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 768468-N-2020
 
 
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.