Dostawa leków

Do pobrania: siwz_leki_2021
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
1. Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, tel. 0-62 76-12-553, fax. 76-12-507, zp@szpital.wolica.pl, www.wolica.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/06/2020
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (budynek administracji), a także może być pobrana ze strony internetowej www.wolica.pl 
4. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do apteki szpitalnej – zgodnie z nazwą i ilością określoną w zadaniach cenowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym opisem: 
Zadanie  Nr 1 - Leki ogólne  -  oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje; 
Zadanie  Nr 2  - Leki gotowe  -  oferta powinna dotyczyć całego zadania lub  poszczególnych jego pozycji;
Zadanie  Nr 3 - Leki cytostatyczne  -  oferta  leków cytostatycznych powinna dotyczyć połączonych pozycji Nr 1+2; pozycje: 3+4+5,  pozycje Nr  6+7+8+9, pozycje Nr  10+11+12,  pozycje Nr  13+14+15, pozycje Nr 16+17+18+19, pozycje Nr 20+21+22, pozycje Nr 23, pozycje 24+25, pozycje nr 26+27+28, pozycje Nr 29+30 lub obejmować całe zadanie.
Zadanie Nr 4 – Leki p/gruźlicze - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje; 
Zadanie Nr 5 - Płyny infuzyjne - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje; 
Zadanie NR 6  -LEKI  p/zakrzepowe-nadroparyny- oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje; 
Zadanie Nr 7 - p/zakrzepowe (dalteparyny) - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje; 
Zadanie Nr 8 - p/zakaźne- oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje; 
Zadanie Nr 9 – antybiotyki ciprofloksacyna - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;
Zadanie Nr 10 – antybiotyki betalaktamowe i glikopeptydowe - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;
Zadanie Nr 11 – pantoprazol - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;
Zadanie nr 12 - BENRALIZUMAB program lekowy leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej- oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;
Zadanie Nr 13 - nivolumab – program lekowy - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje; 
Zadanie Nr 14 - atezolizumab – program lekowy - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje; 
Zadanie Nr 15 - pembrolizumab programy lekowy
ZADANIE NR 16 -  enoxaparin - - oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;
ZADANIE NR 17  -  Opatrunki specjalistyczne- oferta powinna dotyczyć całego zadania bez rozbicia na poszczególne pozycje;
5. Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków do magazynu apteki Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w ilościach wskazanych w zamówieniu przez Zamawiającego.
6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
Kod CPV Opis
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
33670000 Środki lecznicze dla układu oddechowego
 
7. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania tj. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lub na pojedyncze pozycje zdania nr 2 lub pozycje łączone w zadaniu nr 3: Nr 1+2; pozycje: 3+4+5,  pozycje Nr  6+7+8+9, pozycje Nr  10+11+12,  pozycje Nr  13+14+15, pozycje Nr 16+17+18+19, pozycje Nr 20+21+22, pozycje Nr 23, pozycje 24+25, pozycje nr 26+27+28, pozycje Nr 29+30. 
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
9. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od podpisania umowy. 
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
-  posiada aktualną koncesję / zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów
stanowiących przedmiot oferty 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.
5.a.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn zm.);
b) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
d) w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
g) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
h) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
i) na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 
 
10a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą 
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składa w formie Jednolitego Dokumentu. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia Jednolitego Dokumentu.
Wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ponadto wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu jest dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl oraz na stronie www.wolica.pl/ogłoszenia/zamowienia-publiczne
Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >„język polski”, a potem zaznaczyć  > „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po sporządzeniu Jednolitego Dokumentu należy wydrukować i podpisać przez osobę lub osoby uprawnione.
Jednolity Dokument musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby upoważnione reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów – podpisane  przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Jednolity Dokument każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 
Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów:
c) aktualnej koncesji / zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty
                      
11. Przystępując do przetargu Wykonawca  zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w formie, którą określają przepisy ustawy art. 45 ust.  6 Pzp 
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Konto Zamawiającego: 52 1500 1432 1214 3002 6966 0000 z dopiskiem Przetarg nieograniczony – „dostawa leków – zadanie nr ___”, nr sprawy: ZP/06/2020.
Wysokość wadium: 
Nazwa zadania Wadium
Zadanie nr 1  - wadium: 2976,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 1  - wadium: 41,00 zł
Zadanie nr 2 poz. 2  - wadium: 654,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 3  - wadium: 476,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 4 - wadium: 101,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 5 - wadium: 144, 00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 6  - wadium: 118, 00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 7 - wadium: 299,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 8 - wadium: 1560,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 9  - wadium: 30,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 10 - wadium: 410,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 11 - wadium: 544,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 12 - wadium: 24,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 13 wadium: 148,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 14 - wadium: 88,00 zł.
Zadanie nr 2 poz. 15 - wadium:  43,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 1-2  - wadium: 150,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 3-5  - wadium: 154,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 6-9  - wadium: 102,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 10-12  - wadium: 34,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 13-15 - wadium: 168,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 16-19 - wadium: 121,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 20-22 - wadium: 10,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 23  - wadium: 10,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 24-25  - wadium: 26,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 26-28 - wadium: 143,00 zł.
Zadanie nr 3 poz. 29-30  - wadium: 198,00 zł.
Zadanie nr 4 - wadium: 179,00 zł.
Zadanie nr 5  - wadium: 678,00 zł.
Zadanie nr 6  - wadium: 174,00 zł.
Zadanie nr 7  - wadium: 527,00 zł.
Zadanie nr 8 - wadium: 526,00 zł.
Zadanie nr 9 - wadium: 100,00 zł.
Zadanie nr 10 - wadium: 741,00 zł.
Zadanie nr 11 - wadium: 14,00 zł.
Zadanie nr 12  - wadium: 2030,00 zł.
Zadanie nr 13 - wadium: 5963,00 zł.
Zadanie nr 14 - wadium: 1851, 00 zł.
Zadanie nr 15 - wadium: 4560,00 zł.
Zadanie nr 16 - wadium: 1337,00 zł.
Zadanie nr 17 - wadium: 49,00 zł. 
 
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. Cena  - znaczenie - 100 %
 
13. Oferty należy składać do dnia 14.01.2021 r do godz. 10.00 za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
 
14. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2021 r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
 
15. Wymagany termin ważności ofert: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
 
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. 
 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. 
 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
19. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
20. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników leków i wyrobów medycznych przedstawionych w zadaniach cenowych, przy czym przez odpowiednik rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej. Zmiana nazwy handlowej jest jedyną zmianą, jakiej może dokonać wykonawca. Nazwa międzynarodowa jest wiążąca.  Zaoferowane leki muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
21. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
a. zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
b. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
c. zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany cen urzędowych lub wprowadzenia leków na listę cen urzędowych. Wykonawca w każdym momencie realizacji umowy ma obowiązek wystąpienia do Zamawiającego z pisemną informacją o mającej nastąpić zmianie cen, przy czym zmiana cen leków nie może być wyższa niż cena urzędowa i cena, za jaką Zamawiający może nabyć leki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zmiana cen powinna być proporcjonalna do wartości o jaką następuje zmiana ceny urzędowej. Jeżeli Wykonawca zaoferował cenę niższą niż cena urzędowa lub obowiązująca w dniu złożenia oferty, to w przypadku zmiany podwyższającej cenę urzędową – Wykonawca może oferowaną cenę podwyższyć tylko o kwotę o jaką nastąpiło podwyższenie ceny urzędowej.
POZOSTAŁE ZMIANY ISTOTNYCH ELEMENTÓW UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, umowy na zasadach określonych Pzp, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:
a) zmiana wielkości opakowania, dawki lub postaci w sytuacji wprowadzenia przez producenta/producentów danego produktu innej niż wskazana w załączniku do umowy opakowania, dawki lub postaci z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Kierownika Apteki Szpitalnej, na czas ustalony z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jeżeli zmiana ta będzie wprowadzona na czas dłuższy niż 30 dni,
b) wprowadzenia w miejsce produktu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy odpowiednika chemicznego tego samego lub  innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie za dany produkt, w wypadku gdy będzie to uzasadnione:
- potrzebami terapeutycznymi; lub
- brakiem produktu w „oryginalnym” opakowaniu, dawce lub postaci, lub
- zmianami na listach refundacyjnych, lub
- zmianą produktu farmaceutycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej.
c) zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy:
- nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
- wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
- w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
- w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością leczniczą
d) wprowadzenia na rynek nowego, tańszego zamiennika produktu farmaceutycznego. Wówczas Zamawiający ma prawo zażądać zmiany zaproponowanego w ofercie produktu farmaceutycznego na nowy, tańszy zamiennik, a w przypadku odmowy Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
e) wycofania produktu z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
f) zmiany przedmiotowej/ produkt zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej.
Jeżeli zaistnieją wyżej wymienione okoliczności wprowadzenie zmian do umowy nastąpi w formie 
w pisemnej aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku zmiany wielkości opakowania, dawki lub postaci, produktu zamiennego (równoważnego) w okresie krótszym niż 30 dni, w sytuacji gdy zmiana taka będzie spowodowana zmianami u producenta danego produktu lub inna pilną i zasadną sytuacją, strony dopuszczają wprowadzenie takiej zmiany, bez konieczności podpisywania aneksu jednakże na pisemny wniosek Kierownika Apteki lub po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej.
3. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
4. Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 1 rok), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 2 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.
22. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.12.2020 r. opublikowane zostało 14.12.2020 r. pod numerem ogłoszenia: 2020/S 243-601179
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.